Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA RADNIKA ANGAŽOVANIH NA IMPLEMENTACIJI PROJEKTA KOJI FINANSIRA VLADA JAPANA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 8
  • Ministarstvo finansija: VREDNOST DOBARA OTPREMLJENIH SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM NE URAČUNAVA SE U VREDNOST IZVOZA DOBARA NA OSNOVU KOJEG OBVEZNIK PDV STIČE STATUS PRETEŽNOG IZVOZNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 52
Izvor: Paragraf Lex