Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: DUŽNIČKO-POVERILAČKI ODNOSI KOD USTUPANJA POTRAŽIVANJA SAMO RADI NAPLAĆIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 444 stav 2
  • Privredni apelacioni sud: ISTICANJE NIŠTAVOSTI PRAVNOG POSLA KAO RAZLOG OSPORAVANJA ZAHTEVA OPREDELJENOG U PARNICI - Zakon o parničnom postupku: član 12
  • Privredni apelacioni sud: POSLEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA NA DEJSTVO UGOVORA O USTUPANJU POTRAŽIVANJA SAMO RADI NAPLAĆIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 444 stav 2
  • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA POBIJANJE PRAVNOG POSLA STEČAJNOG DUŽNIKA I NAMERA OŠTEĆENJA POVERILACA - Zakon o stečaju: član 123
  • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ŠEJIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka broj 45599/08) - SPOJIVOST PREDSTAVKE SA KONVENCIJOM RATIONE PERSONAE – SMRT PODNOSIOCA PRE PODNOŠENJA PREDSTAVKE SUDU OD STRANE DRUGOG LICA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 3 i 4
  • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU SEKULIĆ I KUČEVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 28686/06 i 50135/06) - UČEŠĆE U PROGRAMU ZA NEZAPOSLENE PODNOSIOCE NE LIŠAVA "ZAHTEVA" U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1
Izvor: Paragraf Lex