Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 4.10.2013. godine)
 • ETIČKI KODEKS JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 4. OKTOBRA 2013. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-8011/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-8017/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-8021/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-8022/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-8010/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-8014/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-8019/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-8026/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-8085/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2008, 44/2009, 37/2011, 19/2012, 86/2012, 102/2012, 56/2013 i 87/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2012, 84/2013 i 87/2013)
 • PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I USLOVIMA ZA DOBIJANJE LICENCE I OVLAŠĆENJA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2012 i 87/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2013)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD OKTOBRA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 87/2013)
 • UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2007 - prečišćen tekst, 69/2008, 98/2012 i 87/2013)
 • ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 88/2013)
 • POKAZATELJ RASTA POTROŠAČKIH CENA U AVGUSTU 2013. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 41/2013)
 • ODLUKA O GRADSKOM VEĆU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 1/2008, 3/2008 - ispr., 3/2010 i 7/2011)
Izvor: Paragraf Lex