Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE RS I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ODOBRENJU DRŽAVNOG FINANSIJSKOG KREDITA VLADI RS


Predlagač: Vlada Republike Srbije

U razgovorima na najvišem nivou, između predsednika Republike Srbije i Ruske Federacije, koji su vođeni 11. septembra 2012. godine u Sočiju, kao i na sastanku kopredsednika Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju (dalje: Komitet) u proširenom sastavu, održanom u Moskvi 4. septembra 2012. godine razmatrana je mogućnost da Ruska Federacija odobri kredit za finansijsku podršku budžetu Republike Srbije u iznosu do 1.000.000.000 USD.

U skladu sa preliminarnim dogovorom postignutim na sastanku kopredsednika Komiteta u Moskvi, o čemu je potpisan Protokol sa sastanka, srpska strana se zvaničnim putem obratila ministru finansija Ruske Federacije sa molbom da se na međudržavnom nivou dogovore uslovi novog finansijskog aranžmana, što bi rezultiralo zaključivanjem odgovarajućeg kreditnog sporazuma između vlada dveju zemalja.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-6154/2012-2 od 20. septembra 2012. godine utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji (dalje: Osnova za pregovore) i određena delegacija za vođenje pregovora sa predstavnicima Ruske Federacije.

Dana 11. januara 2013. godine u Moskvi, u razgovorima koji su vođeni između predstavnika Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije i Ministarstva finansija Ruske Federacije u vezi sa uslovima pod kojima bi bio odobren kredit za budžetsku podršku Republici Srbiji, srpska strana je prezentovala najvažnije mere koje se sprovode u cilju fiskalne konsolidacije i strateške ciljeve za naredni srednjoročni period. Takođe, ruskoj strani su predočeni preferirani uslovi kredita pod kojima bi za bilo  prihvatljivo zaduživanje Republike Srbije.

Rusko Ministarstvo finansija je ocenilo da bi potencijalni aranžman, u vidu kredita koji bi Vlada Ruske Federacije odobrila Vladi Republike Srbije, bio ne samo finansijska podrška budžetskom deficitu u kratkoročnoj perspektivi, već i značajan podsticaj srpskoj privredi u prevazilaženju negativnih posledica ekonomske krize i bržem ekonomskom oporavku zemlje u srednjoročnom periodu.

S obzirom da poslednjih meseci mere fiskalne politike, kroz odgovarajuće izmene u poreskoj politici, i uvođenje jače budžetske discipline daju vidljive rezultate kroz smanjenje budžetskog deficita, ocenjeno je da iznos traženog kredita može biti i znatno manji, odnosno do 500.000.000 USD.

Uslovi koje je ponudila ruska strana su u domenu visine kamatne stope, vrste kamatne stope, perioda otplate, kao i načina otplate koje je srpska strana predočila tokom pregovora održanih u januaru 2013. godine.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-2802/2013 od 5. aprila 2013. godine, prihvaćen je Izveštaj sa pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije i usvojen Nacrt navedenog sporazuma koji su dve strane usaglasile u pregovorima.

Takođe, navedenim zaključkom ovlašćen je Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije potpiše Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije (dalje: Sporazum).

Sporazum je zaključen 10. aprila 2013. godine, u Moskvi, Ruska Federacija, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Uzimajući u obzir trenutne okolnosti i kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i ekonomske mogućnosti Republike Srbije za servisiranje spoljnog duga, predloženi uslovi državnog finansijskog kredita u potpunosti su prihvatljivi za srpsku stranu, jer je predviđeno da Ruska Federacija odobri kredit na sledeći način:

- iznos kredita 500.000.000 USD;

- ruska strana će doznačiti kreditna sredstva na račun Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije kod Narodne banke Srbije u dve tranše:

1) prvu tranšu u iznosu od 300.000.000 USD - najkasnije 45 kalendarskih dana od datuma stupanja na snagu sporazuma;

2) drugu tranšu u iznosu od 200.000.000 USD - najkasnije 14 kalendarskih dana od datuma kada ruska strana primi zvanično obaveštenje srpske strane o tome da je Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo ekonomski program za Republiku Srbiju, ali ne pre 15. jula 2013. godine;

- period trajanja kredita je 10 godina, uključujući period počeka od 2 godine;

- otplata kredita je u 32 jednake kvartalne rate, od kojih prva dospeva 15. marta 2015. godine, a poslednja 15. decembra 2022. godine;

- kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,5 % godišnje;

- zatezna kamatna stopa je 7%;

- Republika Srbija ima pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja posebne naknade;

- Narodna banka Srbije i Državna korporacija "Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)" su ovlašćeni predstavnici srpske i ruske strane za evidenciju i obračune po osnovu sporazuma, o čemu će zaključiti odgovarajući međubankarski sporazum.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 114/2012) predviđeno je zaduživanje Republike Srbije za kredit Vlade Ruske Federacije do iznosa od 1.000.000.000 USD za programsku podršku budžetu.

S obzirom na mere koje Vlada Republike Srbije preduzima za očuvanje stabilnosti sistema javnih finansija i sprovođenje budžeta prema usvojenom planu u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti, kreditna podrška Ruske Federacije omogućiće da se na odgovarajući način planiraju i koriste finansijska sredstva u skladu sa potrebama javne potrošnje i ekonomskim kretanjima u ovoj budžetskoj godini.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1788-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 7.5.2013.