Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD MART - DECEMBAR 2013. GODINE


Na osnovu člana 112. tačka 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US i 72/2012), Vlada RS je donela odluku o visini minimalne zarade za period mart - decembar 2013. godine.

Minimalna zarada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period mart - decembar 2013. godine, iznosi 115,00 dinara ("neto"), po radnom času.

Ova odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 31 od 5.4.2013. godine.

Izvor: Redakcija, 8.4.2013.