Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Upravni sud: NEPLAĆANJE GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO FREKVENCIJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA RADIO STANICU - Zakon o upravnim sporovima: član 23 stav 2
  • Upravni sud: PRAVNI POLOŽAJ TUŽIOCA U POSTUPKU PO ZAHTEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA -Zakon o upravnim sporovima: član 23
  • Upravni sud: ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA USLOVLJAVANJEM PRUŽANJA USLUGE - Zakon o zaštiti konkurencije: član 9 i član 16 stav 2 tačka 4)
  • Vrhovni kasacioni sud: FORMALNA I MATERIJALNA PRAVNOSNAŽNOST SUDSKE ODLUKE KAO USLOV ZA PODIZANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 189 stav 2 i član 419
  • Vrhovni kasacioni sud: MOGUĆNOST PREISPITIVANJA ODLUKE UPRAVNOG SUDA DONETE U UPRAVNOJ STVARI - Zakon o upravnim sporovima: čl. 3, 4 i 49
  • Vrhovni kasacioni sud: NEDONOŠENJE REŠENJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE PO ZAHTEVU ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja: član 22 st. 2 i 3
  • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE PRESUDE UPRAVNOG SUDA KOJI NIJE ODLUČIVAO U SPORU PUNE JURISDIKCIJE - Zakon o upravnim sporovima: član 49 stav 2
  • Vrhovni kasacioni sud: POKRETANJE POSTUPKA ZA VRAĆANJE CRKVENE IMOVINE PODNOŠENJEM ZAHTEVA KOJI NIJE POTPISAN OD OVLAŠĆENOG LICA - Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama: član 23
  • Vrhovni kasacioni sud: PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI REALIZACIJE BANKARSKE GARANCIJE - Zakon o parničnom postupku: član 294 stav 1 tačka 6) i član 455 stav 4
  • Vrhovni kasacioni sud: UTVRĐIVANJE RELEVANTNOG TRŽIŠTA U POSTUPKU ODLUČIVANJA O ZLOUPOTREBI DOMINANTNOG POLOŽAJA - Zakon o zaštiti konkurencije: član 18
Izvor: Paragraf Lex