Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 28. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 6. DECEMBRA 2012. GODINE


Ustavni sud je na 28. sednici odlučio o 2 predmeta, a u predmetima IUz-733/2011 i IUo-90/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe čl. 185. do 200. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11), nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredaba člana 185. st. 6. do 14, čl.187, 188, 190. i 193. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09 i 81/09, 64/10 i 24/11). Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u "Sl. glasniku RS" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUz-295/2009)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da član 7. Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine, naknade za uređivanje i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za područje opštine Velika Plana ("Međuopštinski službeni list", br. 12/03, 10/05, 4/09 i 9/10), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-1221/2010)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 6.12.2012.