Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA SA KOEFICIJENTIMA ZA NEPOKRETNOSTIMA U ZONAMA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2012, 34/2013 i 58/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 34/2013 i 58/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU RADNE ORGANIZACIJE "URBANIZAM" ZAVOD ZA URBANIZAM U NOVOM SADU KAO JAVNOG PREDUZEĆA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2013 i 58/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE I IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 1/2012, 13/2012, 38/2012, 57/2012, 22/2013 i 58/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2013 - prečišćen tekst i 26/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE TRŽNICE" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2013 - prečišćen tekst i 26/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2013 - prečišćen tekst i 26/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2013 - prečišćen tekst i 26/2013)
 • PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2013)
 • RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2013)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2013)
 • UPUTSTVO ZA IZRADU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DOBROVOLJNOG ODLASKA U PENZIJU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA JAGODINA I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2013)
 • PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/2013)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/2013)
Izvor: Paragraf Lex