Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: BESTERETNI PRAVNI POSAO KAO OSNOV STICANJA IMOVINE KOJA JE PREDMET ZAHTEVA ZA PRIVREMENO ODUZIMANJE - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: član 3 tačka 2)
  • Apelacioni sud u Beogradu: KORIŠĆENJE TONSKIH SNIMAKA GLASOVA OKRIVLJENIH SA GLAVNOG PRETRESA ZA POTREBE VEŠTAČENJA RADI POREĐENJA SA SNIMCIMA TELEFONSKIH RAZGOVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 4 stav 2 tačka 2)
  • Apelacioni sud u Beogradu: POSTOJANJE OPASNOSTI DA ĆE ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA BITI OTEŽANO ILI ONEMOGUĆENO - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: čl. 23 i 25
  • Apelacioni sud u Beogradu: SAČINJAVANJE POSEBNOG IZVEŠTAJA OD STRANE ORGANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA UZ TRANSKRIPTE SNIMLJENIH RAZGOVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 233
  • Vrhovni kasacioni sud: IZUZIMANJE PRAVNOSNAŽNO OSUĐENOG LICA KOJE JE DUŽNO DA PLATI POREZ ZA PRAVNO LICE OD PRIMENE ODREDBI O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 2 tačka 1)
  • Vrhovni kasacioni sud: POČETAK ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 262
Izvor: Paragraf Lex