Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA DOBIT OGRANKA STRANE GRAĐEVINSKE FIRME (IZ ZEMLJE SA KOJOM REPUBLIKA SRBIJA IMA ZAKLJUČEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA) KOJI IZVODI GRAĐEVINSKE RADOVE U REPUBLICI SRBIJI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40a
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: UTVRĐIVANJE SKRAĆENOG RADNOG VREMENA NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM - Zakon o radu: član 51
 
Izvor: Paragraf Lex