Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE PRED POSLANICIMA NA JESEN: GLAVNE IZMENE ODNOSE SE NA PRECIZNO DEFINISANJE NADLEżNOSTI INSPEKCIJA U OBLASTI KONTROLE BEZBEDNOSTI HRANE, PRAVNI STATUS DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE I PROGRAME SLUżBENIH KONTROLA I MONITORINGA


Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - dalje: Zakon) donet je 2009. godine i nakon tri i po godine, njegova primena je ukazala na neophodnost određenih izmena i unapređenja zakonodavnog okvira Republike Srbije u ovoj oblasti, usled čega je Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, pristupilo pisanju Nacrta Izmena Zakona o bezbednosti hrane, čiji konačni tekst bi tokom juna trebalo da se nađe na sajtu oba ministarstva, izjavio je 5. juna za Paragraf državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dejan Krnjaić. On dodaje da se i u Evropi trenutno menja Regulativa 882 iz 2004. godine, koja se odnosi na službene kontrole bezbednosti hrane, pa je cilj izmena Zakona i ugrađivanja novina Evropske Unije u zakonodavni okvir Republike Srbije.

Krnjaić ističe da se glavne izmene Zakona odnose se na precizno definisanje nadležnosti inspekcija u oblasti kontrole bezbednosti hrane, pravni status Direkcije za nacionalne referentne laboratorije i programe službenih kontrola i monitoringa, a cilj izmena je unapređenje sistema bezbednosti hrane u Republici Srbiji i obezbeđenje bezbedne hrane za građane Srbije.

Jedna od najvećih manjkavosti aktuelnog Zakona, nastvalja državni sekretar, odnosila se na član 12. čije nedorečenosti su dovodile do problema na tržištu, pa kontrola u maloprodaji namirnica biljnog porekla i prehrambenih proizvoda mešovitog porekla nije u nadležnosti nijedne inspekcije. Nacrtom izmena Zakona o bezbednosti hrane predviđeno je da kontrola prometa sve hrane, bez obzira na njen sastav, bude u nadležnosti sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Izuzetak, će biti mesare, ribarnice i objekti slične namene, koje će i dalje kontrolisati veterinarska inspekcija.

Takođe, jedna od izmena odnosiće se na pravni status i povećanje stepena nezavisnosti Direkcije nacionalnih referentnih laboratorija. Krnjaić pojašnjava da su u postojećem Zakonu, kada je ova direkcija u pitanju, isprepletani poslovi državne uprave i poslovi ovlašćivanja koje sprovodi nadležno ministarstvo, sa poslovima koje obavljaju referentne laboratorije. Izmenama čl. 18. i 19. važećeg Zakona, nastavlja državni sekretar, stvara se zakonski osnov za osnivanje Nacionale laboratorije za bezbednost hrane i ispitivanje kvaliteta mleka, kao posebnog pravnog lica. Osim toga, izmenama se garantuje, sa jedne strane nezavisnost i nepristrasnost u radu laboratorija, a sa druge veća finansijska stabilnost i mogućnost lakšeg zapošljavanja neophodnih visoko kvalifikovanih kadrova. Istovremeno, zaključuje Krnjaić, stvara se zakonski osnov za imenovanje referentnih laboratorija u kompleksu sadašnje Direkcije i jasno se razdvajaju poslovi administracije i državne uprave od poslova koje obavljaju laboratorije.

Državni sekretar u Ministartvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe i da su čl. od 69. do 72. Zakona, koji se odnose na službene kontrole, dovodili do toga da prilikom uvoza i izvoza inspekcije nisu mogle da naplate naknadu. Krnjaić navodi da je u Evropskoj Uniji, izmenama regulativa jasno definisana neophodnost adekvatnih finansijskih sredstava za sprovođenje kontrole bezbednosti hrane, uz isticanje obavezne naplate određenih naknada službenih kontrola. Sa druge strane, u našoj zemlji naknade kao takve, po trenutno važećem Zakonu, naplaćuju se samo u slučaju kada rezultati ispitivanja pokažu da je hrana nebezbedna, zbog čega je neophodno da se izmenana Zakon uskladi sa evropskim regulativama.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavljeno je i da će tokom ove govine biti usvojen i Program monitoringa službene kontrole hrane, što bi prema očekivanjima trebalo da doprinese smanjenju rizika od incidenata na tržištu hrane i unapredi bezbednost hrane u našoj zemlji. Krnjaić precizira da će Program monitoringa službene kontrole hrane propisati da država, na osnovu procene rizika, o svom trošku vrši kontrolisanje i ispitivanje bezbednosti hrane. On dodaje da će samu procenu sprovoditi Savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, kojom će biti obuhvaćena hrana različitog porekla prema mikrobiološkim, hemisjkim i drugim opasnostima.

Konačno, izmene Zakona omogućiće i donošenje brojnih pravilnika kao što su:

-       Pravilnik o kvalitetu jodirane soli,

-       Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće,

-       Pravilnik o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom,

-       Pravilnik o aditivima i dr.

koji će jasno definisati maksimalno dozvoljene količine različitih mikrobioloških i hemijskih opasnih supstanci u hrani i vodi, zaključuje Krnjaić.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede očekuju da će se Predlog izmena Zakona naći pred poslanicima Skupštine Srbije tokom jeseni 2013. godine.

Izvor: Redakcija, 6.6.2013.