Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNOVAN SAVET ZA ODNOSE SA EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA


Ministarstvo pravde i državne uprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada RS donela odluku o obrazovanju Saveta za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava kao povremenog radnog tela Vlade, na period od pet godina.

U saopštenju se navodi da je zadatak tog tela da prati odnose sa pomenutim sudom i nadležnim organima Republike Srbije, daje predloge i mišljenja, kao i stručna obrazloženja u vezi sa tim.

Savet će se u domenu odnosa sa Evropskim sudom za ljudska prava baviti analizom slučajeva sa kojima se Srbija suočava, pripremom strategije odbrane u ovim predmetima i razmatranjem i davanjem stručnih predloga za usklađivanje domaćih propisa i primenu drugih pojedinačnih i opštih mera radi izvršavanja presuda suda.

Cilj ovog tela jeste smanjivanje broja predstavki protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, uspešna odbrana u predmetima i efikasno izvršavanje odluka tog suda.

Savet čini 11 članova iz redova akademske zajednice i državne uprave, a u njegov rad, koji zahteva međuresorni pristup i širu ekspertsku saradnju, mogu biti uključeni i drugi stručnjaci.

Na prvoj sednici Saveta, usvojen je Poslovnik o radu tog tela i razmatrani su predmeti koji će uskoro biti raspravljani pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava: Vučković i 29 drugih protiv Srbije, Ališić i drugi protiv Srbije, kao i drugi predmeti, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.5.2013.