Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: NACRT DONOSI NOVINE KOJE SE TIčU MEHANIZAMA KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA


U poslednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja, jedna od najozbiljnijih primedbi, uz GMO, odnosi se na zaštitu autorskih i srodnih prava. Ministarstvo prosvete i nauke predložilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima, o kome je javna rasprava počela 18. novembra i traje do 16. decembra 2013. godine.

Ponuđeni Nacrt donosi novine koje se tiču mehanizama kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava. Posebna ovlašćenja daju se Zavodu za zaštitu intelektualne svojine, spisak noslilaca zvuka na koje se plaća tarifa određuje Vlada, a visina tarife određuje se u pregovorima. Zato je, kako je rekla Nevenka Novaković iz Ministarstva prosvete i nauke, potreban dijalog između organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava i onih od kojih se naknada ubira - privrednika.

Na javnoj raspravi, koju su organizovale Privredna komora Srbije i Zavod za zaštitu intelektualne svojine, predočeno je da se izmeni domaćeg zakona pristupilo radi usklađivanja sa evropskom direktivom o autorskim i srodnim pravima u IT društvu. Naknada za javno saopštavanje plaća se kako se odbranio interes autorskih i srodnih prava, koja su neprikosnovena.

Brojni predstavnici proizvođača i distributera IT opreme, emitera, kablovskih operatera, hotelijera, ugostitelja i zanatlija s jedne strane i predstavnici autora i autorskih organizacija s druge strane, predstavnici Ministarstva i Komore, učestvovali su u burnoj raspravi upravo u vezi sa visinom i načinom plaćanja naknade i posebne naknade, donedavno poznate pod imenom "muzički dinar".

Obaveza plaćanja naknade odnosiće se na većinu predstavnika IT industrije, koja je već pogođena povećanjem iznosa PDV sa osam na 20 odsto na softversku opremu. Ovim povećanjem država će inkasirati devet miliona evra, rekla je Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za inforamtičku delatnost PKS, a ako se plaćanje naknade primeni na proširenu listu nosača zvuka, koja obuhvata i mobilne telefone, tablete i sličnu opremu, sakupilo bi se drugih devet miliona evra. A devet miliona evra čini 10 odsto kompletnog IT tržišta, rekla je Jovanović.

Ona je, kao i većina drugih predstavnika IT sektora, imala primedbu na visinu tarife. Naime, po rečima Jelene Jovanović, tako ubrana naknada činiće 60 odsto ukupnih dosadašnjih prihoda organizacija za ostvarivanje kolektivnih autorskih i srodnih prava.

Veselin Jevrosimović, vlasnik Komtrejda, rekao je da IT privreda nema ništa protiv autorskih prava, ali da ovakva regulativa celu privredu stavlja u službu "tri takve organizacije". Jevrosimović je stavio primedbu na visinu tarife po kojoj se određuje naknada, kao i na odredbu da Vlada određuje listu opreme koja se tarifira, umesto da lista bude određena Zakonom.

Naime, na toj listi sada se ne nalaze mobilni telefoni i tableti, ali to nije regulisano zakonom. Predviđa se da iznos posebne naknade koja se plaća po svakom prodatom ili uvezenom uređaju i predmetu sa liste Vlade ne može biti viši od jedan odsto njegove vrednosti, izuzev kada je reč o prodaji ili uvozu praznih kompakt diskova, DVD i sličnih nosača zvuka i slike, kod kojih iznos posebne naknade ne može biti viši od tri odsto od njihove vrednosti.

Predstavnici hotelske i ugostiteljske privrede, koji takođe treba da plaćaju naknadu, stavili su primedbu na način tarifiranja televizora i muzičkih uređaja.

Driektorka zavoda za zašatitu intelektualne svojine Srbije Branka Totić objasnila je da ovaj zakon nije fiskalni, već da se radi o "ceni korišćenja muzike". Totić je objasnila da je u većini zemalja EU dozvoljeno kopiranje muzike i filmova za privatne potrebe, ali da to smanjuje prihod autora, zbog čeka je direktivom EU iz 2001 propisano da nosioci prava moraju da se obeštete.

Predstavnici privrede imali su brojna pitanja i primedbe na ovaj Nacrt, kao i na rad organizacija za zaštitu kolektivnih autorskih i srodnih prava i način trošenja sredstava prikupljenih od naknade.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 5.12.2013.