Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DODELE KREDITNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 40/2013 i 46/2013)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 46/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRAD-PUT" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE PIJACE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 58/2012 - ispr., 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "JAVNO OSVETLJENJE" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNE USLUGE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO - BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA "PARKING SERVIS" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "HIPODROM BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "BEOGRADSKA TVRĐAVA" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "SAVA CENTAR" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE "ADA CIGANLIJA" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA "STUDIO B" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BEOGRADVODE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 58/2012 - ispr., 10/2013 i 54/2013)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2006, 54/2011, 6/2012 - ispr., 65/2012 i 56/2013 - dr. odluka)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 86/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU UPRAVE KOJA ĆE OBAVLJATI POSLOVE SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list grada Niša", br. 86/2013)
 • REŠENJE O OSNIVANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 86/2013)
 • FINANSIJSKI PLAN DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2013 i 29/2013)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013, 14/2013, 23/2013 i 29/2013)
 • PROGRAM OBRAZOVANJA GRADSKIH ROBNIH REZERVI U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2013 i 29/2013)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2013, 16/2013, 25/2013 i 29/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA RAD KANCELARIJE ZA MLADE U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013 i 29/2013)
 • PROGRAM ZA PODSTICAJ PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2013, 23/2013 i 29/2013)
 • PROGRAM ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013 i 29/2013)
Izvor: Paragraf Lex