Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Vrhovni kasacioni sud: DISKRIMINACIJA PO OSNOVU INVALIDNOSTI U JAVNOM PREVOZU - Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom: član 29
  • Vrhovni kasacioni sud: ISTICANJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE KONFISKOVANE IMOVINE PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU - Zakon o rehabilitaciji: član 8
  • Vrhovni kasacioni sud: NEOPREDELJENOST TUŽBENOG ZAHTEVA KOJIM SE TRAŽI PREDAJA POKRETNE STVARI ILI ISPLATA PROTIVVREDNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 332
  • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE DISKRIMINACIJE PACIJENTA OD STRANE MEDICINSKE USTANOVE PO OSNOVU INVALIDNOSTI - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 61
  • Vrhovni kasacioni sud: POŠTOVANJE REDOSLEDA ODREĐENOG U TUŽBI SA VIŠE TUŽBENIH ZAHTEVA PRI MERITORNOM ODLUČIVANJU - Zakon o parničnom postupku: član 190 stav 1
  • Vrhovni kasacioni sud: RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG NA POSLOVE ZA KOJE POSLODAVAC UTVRDI DA NE POSTOJI POTREBA ZA NJIHOVIM OBAVLJANJEM - Zakon o radu: član 179 tačka 9) i član 182
  • Vrhovni kasacioni sud: VRAĆANJE IMOVINE PO OSNOVU REŠENJA KOJIM JE PRESUDA O KONFISKACIJI OGLAŠENA NIŠTAVOM U POSTUPKU REHABILITACIJE - Zakon o rehabilitaciji: čl. 25 i 30
  • Vrhovni kasacioni sud: ZASNIVANJE SUDSKE NADLEŽNOSTI NAKON OCENE SVOJSTVA PRIVREDNOG SUBJEKTA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 1)
Izvor: Paragraf Lex