Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sužbena mišljenja:


  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE PORESKE UPRAVE DA UTVRĐUJE, KONTROLIŠE I VRŠI PRINUDNU NAPLATU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 2
  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE POTREBE ZA PISMENOM SAGLASNOŠĆU OBVEZNIKA PRILIKOM OBJAVLJIVANJA OBAVEŠTENJA O IZNOSU PORESKOG DUGA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 7
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI BEZ NAKNADE OD STRANE FIZIČKOG LICA PRAVNOM LICU KOJE IZVRŠI ODREĐENA ULAGANJA UZ OBAVEZU VRAĆANJA U PRVOBITNO STANJE NAKON ISTEKA ZAKUPA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 66