Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA PREDLOG ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE


Vlada Republike Srbije na sednici održanoj u ponedeljak, 4. februara 2013. godine usvojila je Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije koji će biti upućen u proceduru Narodne skupštine RS.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način efikasnog korišćenja energije i energenata u sektoru proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje energije; politika efikasnog korišćenja energije; sistem energetskog menadžmenta; označavanje nivoa energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije; minimalni zahtevi energetske efikasnosti u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne i toplotne energije i isporuci prirodnog gasa; finansiranje, podsticajne i druge mere u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u vezi sa efikasnim korišćenjem energije.

Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se ostvaruju

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije koju je usvojila Narodna skupština RS ("Sl glasnik RS", br. 44/2005), kao jedan od pet prioritetnih programa ove strategije označen je "Drugi - usmereni Prioritet racionalne upotrebe kvalitetnih energenata i povećanja energetske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i korišćenju energije kod krajnjih korisnika energetskih usluga."

I drugi značajni strateški dokumenti Republike Srbije pridaju veliki značaj energetskoj efikasnosti i nužnosti sprovođenja konkretnih aktivnosti u cilju njenog povećanja.

Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine ("Službeni glasnik RS", br. 17/2007, 73/2007, 99/2009 i 27/2010) - dalje: Program, kao akt kojim se, pre svega, utvrđuju uslovi, način i dinamika ostvarivanja Strategije, energetsku efikasnost razmatra u sektorima proizvodnje, prenošenja i distribucije energije i istovremeno sadrži poseban odeljak o energetskoj efikasnosti u sektorima potrošnje energije kod krajnjih korisnika energetskih usluga.

Nakon donošenja ranije važećeg Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br 84/2004), pravna regulativa u oblasti energetske efikasnosti prvi put biva pravno uređenja Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011 i 121/2012). Međutim, odredbe tog zakona odnose se samo na energetska svojstva objekata visokogradnje čija se izgradnja vrši na osnovu odredbi tog zakona. Ovaj zakon sadrži odredbe o utvrđivanju energetskih svojstava novih zgrada. Na osnovu ovog zakona doneti su podzakonski propisi, i to:

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011);

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 69/2012).

Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012) istaknut je značaj energetske efikasnosti u sektorima proizvodnje i potrošnje energije u okviru definisane energetske politike. Za dobijanje energetske dozvole i licence u sektoru proizvodnje energije ovaj zakon uvodi obavezu ispunjavanja propisa i kriterijuma energetske efikasnosti, ali u sektoru potrošnje energije ne nameće konkretne obaveze potrošačima. Izmenama i dopunama ovog zakona ukinuta je Agencija za energetsku efikasnost sa 29. septembrom 2012. godine, a poslove, zaposlene, sredstva za rad, opremu i arhivu preuzelo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Međutim, pojam efikasnog korišćenja energije nije definisan Zakonom o energetici, kao ni drugim zakonom ili podzakonskim aktom donetim u Republici Srbiji, pre i nakon donošenja tog zakona. To nameće potrebu da se zakonom, po prvi put, definišu i pravno razdvoje pojmovi efikasnog korišćenja energije, energetske efikasnosti i njenog povećanja.

Stoga, kao i u cilju ispunjenja drugih uslova, Programom predviđeni pravni okvir za povećanje energetske efikasnosti obuhvata i potrebu neophodnog donošenja zakona o efikasnom korišćenju energije i pratećih podzakonskih akata.

Prema Programu, ovim zakonom propisali bi se: zahtevi u pogledu potrošnje energije, uveo princip organizovanog upravljanja energijom (energetski menadžment); stvorili zakonski uslovi za primenu direktiva EU u pogledu energetske efikasnosti, omogućilo uvođenje finansijskih i drugih podsticajnih mera za povećanje energetske efikasnosti i formiranje Budžetskog Fonda za unapređenje energetske efikasnosti.

U skladu sa Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene misije UN na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006) i odgovarajućim odlukama Ministarskog Saveta ovog tela prošireno je područje Acquis Communatuaire Ugovora u smislu neophodnosti primene Tako je Odlukom broj D/2009/05/MC-EnC za potpisnice ugovora postala obavezujuća primena sledećih direktiva: Direktive 2006/32/EC - o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama; Direktive 2002/91/ EC o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 92/75/EES koje se odnosi na označavanje energetske klase aparata u domaćinstvu.

Obzirom da je Direktiva 2002/91/ES o energetskim performansama objekata zamenjena i ukinuta Direktivom 2010/31 EU o energetskim svojstvima zgrada od 19. maja 2010. godine, kao i da je doneta Direktiva 2010/30/ EU od 19. maja 2010. godine o označavanju i informisanju o potrošnji energije standardnih proizvoda i drugih energetski značajnih proizvoda kojom je zamenjena i ukinuta Direktiva 92/75/EES koje se odnosi na označavanje energetske klase aparata u domaćinstvu, Ministarski savet Energetske zajednice je Odlukom broj 2010/02/MC/EnC od 24. septembra 2010. godine uputio ugovorne strane na primenu ovih novousvojenih direktiva značajnih za oblast racionalne upotrebe energije.

Na osnovu Direktive 2006/32/EC - o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama i po dinamici predviđenoj Odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice broj 2009/05/MS-Enc od 18. decembra 2009. godine, Vlada Republike Srbije usvojila je Prvi akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije.

Prvi Akcioni plan obuhvata period od 2010. do 2012. godine i utvrđuje srednji indikativni cilj za ovaj period na nivou od 1.5% finalne domaće potrošnje energije u 2008. godini (0.1254 mtoe), odnosno ukupni cilj od najmanje 9% finalne potrošnje energije u devetoj godini primene Direktive. Cilj uštede finalne energije od 1,5% ostvariće se realizacijom mera poboljšanja energetske efikasnosti u sektorima: domaćinstava i javne i komercijalne delatnosti (0.0235 Mtoe), industrije (0.0566 Mtoe) i saobraćaja (0.0453 Mtoe).

Sprovođenje mera koje su potrebne za postizanje indikativnog cilja iziskuje mobilizaciju značajnih finansijskih sredstava, proširenje aktivnosti države u cilju poboljšavanja energetske efikasnosti sa posebnim akcentom na stvaranje neophodnih regulatornih i podsticajnih uslova i dalju liberalizaciju energetskog tržišta, naročito na strani ponude energetskih usluga, kao i razvoj javno-privatnog partnerstva u oblasti energetske efikasnosti.

Glavni cilj ovog zakona jeste da se obezbedi i podrži racionalno i održivo korišćenje energije, čime bi se doprinelo sigurnijem snabdevanju energijom, povećanju stope zaposlenosti, konkurentnosti privrede i zaštiti životne sredine. Takvi bi se ciljevi mogli postići uspostavljanjem tržišta za usluge energetske efikasnosti, promenom navika i ponašanja u vezi korišćenja energije, realizacijom programa i projekata povećanja energetske efikasnosti i sprovođenjem dugoročnih mera za povećanje energetske efikasnosti.

Ovaj zakon bi trebalo da uvede minimalne zahteve energetske efikasnosti, energetski menadžment za velike i javne potrošače energije, obavezu vršenja energetskih pregleda i ostale odredbe koje podstiču ili nameću efikasno korišćenje energije. On bi takođe trebalo da stvori regulatorni okvir za sprovođenje tri direktive EU, i to: Direktiva 2006/32/ES o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama, i Direktiva 2010/30/ EU od 19. maja 2010. godine o označavanju i informisanju o potrošnji energije standardnih proizvoda i drugih energetski značajnih proizvoda kao i da dopuni regulatorni okvir za primenu Direktiva 2010/31 EU o energetskim svojstvima zgrada od 19. maja 2010. godine.

Osnivanje Nacionalnog Fonda za energetsku efikasnost predviđeno je Strategijom razvoja energetike Republike Srbije koju je usvojila Narodna skupština ("Sl. glasnik RS", br. 44/2005) i Programom ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine ("Sl. glasnik RS", br. 17/2007, 73/07, 99/2009 i 27/2010).

Ovim zakonom obezbediće se uslovi za osnivanje i rad Budžetskog fonda za energetsku efikasnost. S tim u vezi, Budžetski fond predstavlja najefikasniji način za prikupljanje i plasiranje sredstava koja bi se koristila u svrhu finansiranja ili su-finansiranja projekata, programa i aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije, a naročito:

1.            primenu tehničkih mera u cilju efikasnije upotrebe energije u sektorima proizvodnje, prenošenja, distribucije i potrošnje energije,

2.            uvođenje sistema energetskog menadžmenta, u smislu:

(1)          izrade programa i planova energetske efiksnosti, naročito za državne organe, organe autonomne pokrajine i organe jedinica lokalne samouprave;

(2)          sprovođenja energetskih pregleda objekata, proizvodnih procesa i usluga, naročito za državne organe, organe autonomne pokrajine i organe jedinica lokalne samouprave;

(3)          drugih aktivnosti vezanih za uvođenje sistema energetskog menadžmenta.

3.            izgradnju sistema za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije;

4.            ostale aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije.

Korisnici bi mogli da koriste Budžetski fond u cilju finansiranja projakata kojima se unapređuje energetska efikasnost, na osnovu javnih konkursa.

Obzirom da je ovaj zakon prvi opšti pravni akt, odnosno propis kojim bi se na celovit način i sistematski način uredila oblast efikasnog korišćenja energije, nisu razmatrana druga rešenja za pravno uređivanje ove oblasti.

Tekst Predloga zakona možete preuzeti na sajtu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. http://www.merz.gov.rs/cir/node/1589 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i vebsajt Vlade Republike Srbije, 5.2.2013.