Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 1
 • Viši sud u Čačku: NEDOZVOLJENOST TUŽBENOG ZAHTEVA U POSEBNOJ PARNICI KOJI SE ODNOSI NA UKIDANJE ILI PONIŠTENJE POTVRDE PRAVNOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 279 stav 1 tačka 4) i član 346 stav 2
 • Viši sud u Čačku: NENAVOĐENJE RAZLOGA O BITNIM ČINJENICAMA I VRSTI SPORA U REŠENJU DONETOM U PRVOSTEPENOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 12)
 • Viši sud u Čačku: OBEZBEĐENJE NENOVČANOG POTRAŽIVANJA NEZAVISNO OD UPISA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET UGOVORA O KUPOPRODAJI - Zakon o izvršnom postupku: član 302
 • Viši sud u Čačku: ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE ZA OBEZBEĐENJE NENOVČANOG POTRAŽIVANJA KOD KUPOPRODAJE NEPOKRETNOSTI - Zakon o izvršnom postupku: član 302
 • Viši sud u Čačku: OPASNOST OD OSUJEĆENJA ILI ZNATNOG OTEŽANJA NAPLATE POTRAŽIVANJA KOD UGOVORA O KUPOPRODAJI KAO RAZLOG ZA IZRICANJE PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršnom postupku: član 302 stav 1
 • Viši sud u Čačku: PROPUST SUDA DA OBRAZLOŽI REŠENJE KOJIM VRŠI ISPRAVLJANJE PRESUDE KAO APSOLUTNO BITNA POVREDA ODREDBI PARNIČNOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 349 i član 361 stav 2
 • Viši sud u Čačku: SPREČAVANJE KORIŠĆENJA PRAVA SLUŽBENOSTI KAO VID PROUZROKOVANJA ŠTETE KOJA SE NE MOŽE SMATRATI NENADOKNADIVOM - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 296 stav 2
 • Viši sud u Čačku: SUDSKA NADLEŽNOST U SPOROVIMA KOJI PROIZLAZE IZ PRIMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - Zakon o uređenju sudova: član 25 stav 1 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONITOST REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA - Zakon o radu: član 174 i član 179 tačka 9)
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU GOLUBOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 10044/11) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LOLIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 44095/06) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - ZAHTEV ZA IZVRŠENJE PRESUDE I NOVA PARNICA NISU NEOPHODNI U SLUČAJU KADA JE DUŽNIK PREDUZEĆE POD KONTROLOM DRŽAVE, A PRESUDA NIJE IZVRŠENA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MARINKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 5353/11) - ODGOVORNOST ZA NEIZVRŠENjE PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SLUČAJU NAKNADNE PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA SA DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1 uz Konvenciju i član 6 stav 1
Izvor: Paragraf Lex