Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA ODLUKA O PRODUŽENJU VAŽENJA UGOVORA O OSNIVANJU ENERGETSKE ZAJEDNICE DO 2026. GODINE


Ugovor o osnivanju Energetske zajednice (dalje: Ugovor) potpisan je 25.10.2005. godine u Atini, od strane Evropske zajednice i zemalja jugoistočne Evrope - Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija(UNMIK), a stupio je na snagu 1.7.2006. godine. Koncept Energetske zajednice omogućio je zemljama regiona da putem horizontalnog sektorskog pristupa postanu deo jedinstvenog tržišta energije Evropske unije znatno pre njihovog pojedinačnog vertikalnog priključenja Evropskoj uniji. Od maja 2010. godine i Moldavija je postala punopravni član Energetske zajednice, dok se Ukrajina priključila u februaru 2011. godine. Članstvom u Evropskoj uniji Republika Bugarska, Rumunija i Republika Hrvatska prestale su da budu ugovorne strane Energetske zajednice.

Na 11. Ministarskom savetu Energetske zajednice (11th Energy Community Ministerial Council) održanom 24. oktobra u Beogradu, kojim je predsedavala Republika Srbija, doneta je Odluka o produženju primene Ugovora na dodatnih 10 godina, do 2026. godine. Jednoglasna Odluka doneta je po predlogu institucija Evropske unije i Stalne grupe na visokom nivou, a u vezi sa odredbom člana 97. Ugovora po kom je ugovor prvobitno zaključen na period od 10 godina od momenta njegovog stupanja na snagu. Predmetna odluka o produženju primene Ugovora implicirana je činjenicom da se Energetska zajednica u dosadašnjem funkcionisanju pokazala kao efikasan okvir za regionalnu saradnju u oblasti energetike i ocenom da će sa praktičnom realizacijom preuzetih ugovornih obaveza u narednim godinama još više rasti njena uloga i značaj.

Uporedo sa tom tendencijom javlja i potreba za jačanjem institucionalnog okvira Energetske zajednice i instrumenata za uspešno ostvarivanje ciljeva postavljenih u Ugovoru.

Institucionalnu strukturu Energetske zajednice čine:

- Ministarski Savet,

- Stalna grupa na visokom nivou,

- Regulatorni odbor Energetske zajednice,

- Forum za električnu energiju i gas i

- Sekretarijat.

Na 11-om Ministarskom savetu doneta je Odluka o osnivanju Radne grupe na visokom nivou za razmatranje funkcionisanja Ugovora.

Osnovni ciljevi postavljeni osnivanjem Energetske zajednice jesu:

• uspostavljanje stabilnog regulatornog i tržišnog okvira na teritoriji ugovornih strana,

• stvaranje jedinstvenog pravnog okvira usaglašavanjem propisa država ne-članica EU sa direktivama EU koje regulišu oblast energetike, konkurentnosti tržišta, obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine, u utvrđenim rokovima,

• unapređenje sigurnosti snabdevanja obezbeđivanjem stabilne investicione klime,

• poboljšanje stanja zaštite životne sredine, povećanje energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u regionu,

• razvoj konkurentnog tržišta energije.

Izvor: Redakcija, 4.11.2013.