Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ODNOS IZDAVALACA HARTIJA OD VREDNOSTI SA INVESTITORIMA: • Osim ispunjavanja forme i zakonske obaveze izveštavanja, kompanije koriste komunikaciju sa investitorima proaktivno, sa krajnjim ciljem da se akcije kompanije adekvatno vrednuju na tržištu, što daje mogućnost da se novi kapital prikupi na bazi realne tržišne procene širokog kruga investitora •

Izvor: Paragraf Lex