Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Vrhovni kasacioni sud: MOGUĆNOST BLAGOVREMENOG SPREČAVANJA NASTANKA ŠTETNIH POSLEDICA - Zakon o obligacionim odnosima: član 163
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZNA SADRŽINA OBRAZLOŽENJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 185 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: OTKAZ UGOVORA O RADU U SLUČAJU PRODUŽENE RADNJE IZVRŠENJA POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 184 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ZADRŽAVANJE ZAPOSLENOG NA RADU U PERIODU OD OTVARANJA DO ZATVARANJA LIKVIDACIONOG POSTUPKA - Zakon o radu: čl. 197 do 202
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA PLAĆANJA TROŠKOVA PONOVNOG PRIKLJUČENJA NA VODOVODNU MREŽU - Odluka o prečišćavanju i distribuciji vode : član 64
 • Privredni apelacioni sud: ODBAČAJ PONOVNE PRIJAVE OSPORENOG POTRAŽIVANJA - Zakon o stečaju: član 117
 • Privredni apelacioni sud: OSNOV STICANJA SVOJINE U POSTUPKU PRODAJE JAVNIM NADMETANJEM - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 20
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNE POSLEDICE NEOPRAVDANOG IZOSTANKA STRANKE SA ROČIŠTA - Zakon o parničnom postupku: član 475
 • Privredni apelacioni sud: VEROVATNOST POSTOJANJA PRAVNOG INTERESA ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA - Zakon o parničnom postupku: član 453
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Viši prekršajni sud: NEDOSTATAK ČINJENIČNOG OPISA PREKRŠAJA U IZRECI PRVOSTEPENE ODLUKE - Zakon o prekršajima: član 222 stav 3 i član 234 stav 1 tačka 15)
Izvor: Paragraf Lex