Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU - U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Posle trogodišnje primene Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Službeni glasnik RS", broj 18/10), konstatovano je da postoje problemi u obezbeđivanju studentskih stipendija, a posebno stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente koje treba da se ostvaruju preko Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka (u daljem tekstu: Fond). Osim navedenog, postojala je obaveza usaglašavanja vođenje evidencija u oblasti učeničkog i studentskog standarda sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09 - dr.zakon, 68/12 - odluka US i 107/12), kao i potreba usaglašavanja odredaba koje se odnose na zahteve u pogledu stečenog obrazovanja za direktore, vaspitače, stručne saradnike i inspektora u Ministarstvu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12).

Studentske stipendije

Praćenjem realizacije konkursa za dodelu studentskih stipendija za period 2002.-2013. godine, uočen je kontinuitet u povećanju broja studenata koji ispunjavaju propisane uslove u pogledu postignutog uspeha za ostvarivanje prava na stipendiju, odnosno koji su položili sve ispite i postigli uspeh sa prosečnom ocenom najmanje 8,50. U 2002. godini odobreno je - 1174 stipendije, u 2003. godini - 1880 stipendija, u 2004. godini - 2294 stipendije, u 2005. godini - 3085 stipendija, u 2006. godini - 3551 stipendija, u 2007. godini - 4350 stipendija, u 2008. godini - 5811 stipendija, u 2009. godini - 7046 stipendija, u 2010. godini - 8411 stipendija, u 2011. godini - 11015 stipendija, u 2012.godini - 13368 stipendija i u 2013. godini - 14021 stipendija.

Imajući u vidu napred navedeno, a da su budžetska sredstva ograničena, radi podsticanja najuspešnijih studenata i podizanja kvaliteta u oblasti ostvarivanja prava na studentsku stipendiju, neophodno je izmeniti zakonska rešenja, tako što će se povećati zahtevi u pogledu postignutog uspeha u toku studija. Prema broju studenata koji konkurišu za dodelu stipendije, optimalno rešenje je da se prosečna ocena sa 8,50 poveća na prosečnu ocenu 9,00. Svi studenti koji ispune ovaj poseban uslov imaće pravo na stipendiju.

Radi zaštite materijalnog položaja studenata koji postižu visoke rezultate u toku studija, Predlogom zakona nije predloženo da se u Zakonu istovremeno izmeni i rešenje za studentski kredit, tako da je prosečna ocena najmanje 8,50 ostala i dalje uslov za oslobađanje od otplate dobijenog studentskog kredita.

Stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente

Osim redovnih stipendija, u sistemu učeničkog i studentskog standarda postoji tradicija dodele stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente.

Zakonom o učeničkom i studentskom standardu iz 2010. godine (u daljem tekstu: Zakon) utvrđeno je da se stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente obezbeđuju preko Fonda, koji je osnovan radi sistematskog i organizovanog staranja Republike Srbije o razvoju izuzetno nadarenih učenika i studenata za naučni i umetnički rad (čl. 70-81. Zakona).

U upravnom odboru, kao organu upravljanja Fondom trebalo je da budu zastupljeni po dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove prosvete i ministarstva nadležnog za poslove nauke i jedan član kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove kulture. Sredstva za rad Fonda obezbeđivala bi se iz budžeta Republike Srbije - iz sredstava namenjenih za finansiranje u oblasti prosvete, nauke i kulture, kao i iz donacija, poklona i drugih izvora u skladu sa zakonom. Činjenica je da direktor, upravni odbor i stručni organi - saveti Fonda nisu imenovani. Takođe, činjenica je da se od 2003. godine sredstva za stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente obezbeđuju isključivo iz budžeta Republike Srbije, sa pozicije ministarstva nadležnog za poslove prosvete. Posebno, od donošenja Zakona o ministarstvima 2011. godine, delokrug Ministarstva prosvete i

Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj objedinjeni su u jedno ministarstvo, i nije moguće imenovati upravni odbor Fonda u skladu sa zakonom, a sredstva za stipendije se i dalje obezbeđuju sa pozicije jednog ministarstva.

Prema rešenjima iz Predloga zakona više neće biti posebnih troškova za rad Fonda (naknada zarade za direktora i zaposlene, kao i drugi troškovi za rad Fonda) i sva raspoloživa sredstva, osim troškova za sprovođenje standardizovanih testova (oko 1.500.000,00 dinara), dodeljuju se učenicima i studentima. Uređeno je i da učenik, odnosno student nema pravo na stipendiju, ako je pravo na neku drugu stipendiju ili kredit ostvario iz budžeta jedinice lokalne samouprave ili iz budžeta Republike Srbije, kao i posledice u slučaju zloupotrebe prava.

Prema dosadašnjoj praksi, do 2012. godine ministarstvo nadležno za poslove obrazovanje godišnje je odobravalo oko 200 novih stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente (oko 150 za studente i oko 50 za učenike), a korišćenja stipendije produžavalo je oko 500 korisnika.

Zakonom je bilo predviđeno da pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike imaju odlični učenici srednjih škola koji osvoje jedno od prva tri mesta na odgovarajućem takmičenju i studenti koji su tokom studiranja ostvarili prosečnu ocenu najmanje 9,00 i nisu gubili nijednu godinu. Učenici i studenti imali su obavezu da polože standardizovane testove, osim učenika i studenata umetničkih škola i akademija koji nisu na teoretskom odseku.

Novim rešenjima u Predlogu zakona izvršeno je odgovarajuće preciziranje zakonskih rešenja i usaglašavanje sa dosadašnjom praksom.

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente može, pod propisanim uslovima, da počne da koristi učenik od drugog razreda srednje škole i da ovo pravo produžava sve do završetka studija, ukoliko nastavi da ispunjava propisane uslove. Kako postoji mogućnost korišćenja stipendije u kontinuitetu od drugog razreda srednje škole do završetka doktorskih studija, to su za studente koji nisu bili korisnici ove stipendije od uzrasta učenika, utvrđeni uslovi u pogledu početka korišćenja stipendije - od treće godine studija. U uslovima kada su sredstva ograničena, bilo je neophodno predložiti rešenje koje će biti garancija da će ovu prestižnu stipendiju dobiti, a zatim i produžavati do kraja školovanja, samo izuzetno nadareni učenici i studenti.

Kod predlaganja novih rešenja za studentsku stipendiju i stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente vodilo se računa o dosadašnjoj dobroj praksi i motivaciji učenika i studenata da postizanjem odgovarajućeg uspeha u toku školovanja obezbede odgovarajuću materijalnu podršku. Učenički i studentski kredit koristi najveći broj učenika i studenata, a iznos kredita se utvrđuje prema iznosu učešća učenika i studenta u ceni smeštaja i ishrane; visina učeničke i studentske stipendije utvrđuje se najmanje u iznosu učeničkog i studentskog kredita; a visinu stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente treba da utvrđuje ministar i može se očekivati da će njihov iznos u postojećim uslovima obezbediti znatno poboljšanje uslova za dalji rad i razvoj učenika i studenata.

Usaglašavanje sa propisima

Zakon je trebalo usaglasiti i sa propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u delu koji se odnosi na evidencije, kao i sa propisima u oblasti visokog obrazovanja, u delu koji se odnosi na zahteve u pogledu stečenog obrazovanja za odgovarajuća lica. Zakonom iz 2010. godine utvrđene su vrste evidencije, način vođenja (pismena i elektronska forma), rokovi čuvanja (trajno se čuvaju knjige matične evidencije o učenicima, odnosno studentima) i rokovi dostavljanja podataka iz evidencije Ministarstvu.

Predlogom je precizno navedeno koje podatke sadrže evidencije koje se vode u ustanovi, u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno Strategijom zaštite podataka o ličnosti. Precizirane su odredbe o zaštiti, odnosno prikupljanju i obradi podataka koje treba da obezbede uključivanje evidencija iz oblasti učeničkog i studentskog standarda u jedinstveni informacioni sistem prosvete. Naglašeno je koji se podaci o učeniku i studentu ne mogu objavljivati javno na rang listi i propisane su kazne za prekršaj.

Predlogom su precizno navedeni zahtevi u pogledu stečenog obrazovanja za direktore, vaspitače, stručne saradnike i inspektora u Ministarstvu, prema propisima u oblasti visokog obrazovanja. Analiza primene Zakona, pre svega ostvarivanja prava učenika i studenata na smeštaj, ishranu, vaspitni rad, odmor i oporavak, kao i učeničke i studentske kredite i stipendije, pokazala je da je Zakon u osnovi odgovorio očekivanjima koja su postojala pri njegovom donošenju, a posebno jer su stvoreni uslovi da se donošenjem odgovarajućih standarda znatno poboljšaju uslovi smeštaja i kvaliteta ishrane u ustanovama za smeštaj, ishranu, odmor i oporavak učenika i studenata ali da je za dalje unapređivanje sistema učeničkog i studentskog standarda potrebno izvršiti izmenu Zakona, posebno u delu koji se odnosi na stipendije i zaštitu podataka o ličnosti, kako je predloženo.

Rešenja iz Predloga zakona treba da obezbede postizanje sledećih ciljeva:

 - jedinstven i efikasan sistem pružanja materijalne podrške učenicima i studentima (učenički i studentski krediti i stipendije), u zavisnosti od postignutog uspeha i socijalno-ekonomskog statusa porodice učenika, odnosno studenta, radi stvaranja uslova za dostupnije, efikasnije i kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje i posebno podizanje kvaliteta u oblasti ostvarivanje prava na studentske stipendije;

- podsticanje razvoja izuzetno nadarenih učenika i studenata za naučni i umetnički rad; precizni uslovi i postupak dodele stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente, uz poštovanje dobre prakse da se zadrže odgovarajući uslovi: izuzetan uspeh u učenju, položeni standardizovani testovi i rezultati na međunarodnim i republičkim takmičenjima (samo za učenike), kako bi ovu prestižnu stipendiju i na dalje dobijali samo izuzetno nadareni učenici i studenti, kao podršku za naučni i umetnički rad;

- zaštitu prava učenika i studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente, odnosno za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka po ranije važećim propisima;

- kontrolu i racionalno korišćenje budžetskih sredstava koja su namenjena za materijalnu podršku učenicima i studentima (naknade za socijalnu zaštitu);

- zaštita podataka o ličnosti u skladu sa postignutim standardima, odnosno načelima prema propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

- uključivanje evidencija iz oblasti učeničkog i studentskog standarda u jedinstveni informacioni sistem prosvete u nadležnosti Ministarstva;

- usaglašenost zahteva u pogledu stečenog obrazovanja za direktore, vaspitače, stručne saradnike i inspektora u Ministarstvu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Probleme u primeni Zakona nije moguće rešiti bez donošenja novog zakona, odnosno izmene i dopune Zakona i to je jedini način za rešavanje problema.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2212-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.6.2013.