Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Važeći Zakon o osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - odluka USRS, 22/2002, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon) donet je 1992. godine, a izmenjen je i dopunjen više puta.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011) uređuju se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Ovim zakonom uspostavlja se sistem i daju ovlašćenja nadležnim institucijama (Nacionalni prosvetni savet, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) kako bi sistem vaspitanja i obrazovanja funkcionisao u cilju stvaranja kvalitetnog, pravednog i efikasnog sistema obrazovanja.

Ovo se odnosi na: opšte principe sistema obrazovanja i vaspitanja; ciljeve obrazovanja i vaspitanja, opšte ishode i standarde obrazovanja i vaspitanja; pravo na obrazovanje i vaspitanje, institucije za obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja, način i uslove obavljanja delatnosti; vrste i način donošenja programa, mrežu ustanova, uslove za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanove, statusne promene, zabranu rada, ukidanje i autonomiju ustanove, finansiranje i nadzor nad radom ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, odgovornost za bezbednost dece, pravila ponašanja u ustanovi, zabranu diskriminacije, zabranu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, osiguranje kvaliteta ustanove, razvojni plan, nadležnost i izbor organa upravljanja ustanove, rukovođenje, stručne i savetodavne organa - savet roditelja, uslove za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i radno-pravni status zaposlenih u ustanovama u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na jedinstven način su uređeni i uslovi za direktora ustanove, kao pedagoško-instruktivnog rukovodioca ustanove, nivo obrazovanja, uslovi za prijem u radni odnos, uslovi za rad i dozvola za rad (licenca) vaspitača i stručnih saradnika, stručno usavršavanje vaspitača i stručnih saradnika, norma neposrednog rada sa decom; prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u ustanovi, prestanak radnog odnosa i pravna zaštita zaposlenih.

Stupanjem na snagu ovog zakona stvorene su obaveze da se posebnim zakonom bliže preciziraju rešenja koja se odnose na osnovnu školu i ovaj nivo obrazovanja, a ona se pre svega odnose na pokazatelje o dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti osnovnog obrazovanja. Tako, kada su u pitanju postignuća učenika koji su završili osnovne škole u Srbiji (PISA i TIMS) i pored izvesnog napretka, ona su niža od onih koje postižu njihovi vršnjaci iz drugih evropskih zemalja, a posebno kada je reč o upotrebi stečenih znanja u novim situacijama, što je ozbiljan pokazatelj nedovoljne funkcionalnosti naše osnovne škole. Sistem osnovnog obrazovanja i dalje ne obuhvata svu decu iz osetljivih grupa, decu sa smetnjama u razvoju, kao i decu iz ruralnih sredina. Oko pet procenata dece ne upiše, a oko osam procenata od upisanih ne završi osnovnu školu. Mreža škola ne prati u dovoljnoj meri demografske promene usled migracija i pada nataliteta niti povećane potrebe stanovništva za predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Broj učenika se konstanto smanjuje svake godine: svake godine se oko hiljadu učenika manje upiše u prvi razred. Kada je u pitanju školski program, iskustva iz uspešnih pilot programa pokazala su dobre rezultate kod: programa za uključivanje romske dece u sistem obrazovanja i vaspitanja, iskustva programa za prevenciju nasilja, iskustva programa inkluzivnog obrazovanja.

U Srbiji živi oko 140.000 dece ispod linije siromaštva sa jednim toplim obrokom dnevno. Do sada nije postojao adekvatan mehanizam za povratak odraslih u obrazovanje i ako je obrazovni nivo celokupne populacije izuzetno nizak. U školama za osnovno obrazovanje odraslih ne postoji dovoljno programa koji bi motivisali odrasle bez osnovnog obrazovanja na školovanje, već se radi o redukovanim programima za mlade.

Posebnim zakonom treba da se urede i sva druga pitanja koja su specifična za rad osnovnih škola, sa ciljem da se doprinese podizanju nivoa kvaliteta rada sa decom osnovnoškolskog uzrasta i da se, zajedno sa sistemskim rešenjima propisanim u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obezbedi efikasno sprovođenje opštih principa obrazovanja i vaspitanja i ciljeva i zadataka osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona su usaglašavanje sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 107/12) i sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a pre svega u delovima koji se odnose na: pravo na osnovno obrazovanje i vaspitanje (član 4); zadatak škole (član 9); obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i učenika sa izuzetnim sposobnostima (čl. 10. i 11); jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 12); škole (čl. 13. do 20); ciljeve i ishode osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 21. i 22); programe i organizaciju obrazovno-vaspitnog rada (čl. 23. do 50); vođenje letopisa i predstavljanje rada škole (član 51); učenike (čl. 54. do 67); ispite (čl. 69. do 73); vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada (čl. 74. do 76); štrajk zaposlenih (čl. 77. i 78); evidenciju i javne isprave (čl. 79. do 94) i priznavanje stranih školskih isprava (čl. 95. do 98).

Razlozi za donošenje ovog zakona jesu i nastale promene u društvu, kako na ekonomskom, tako i na socijalnom i političkom planu. Ove promene zahtevaju bliže uređivanje sistema osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u skladu sa novonastalim okolnostima i novim uslovima rada, s ciljem približavanja i usklađivanja sistema osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji sa sistemom osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja Evropske unije i savremenog sveta.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2229-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.6.2013.