Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA - U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008 i 44/2010), propisano je, između ostalog da sredstva koja visokoškolska ustanova, odnosno visokoškolska jedinica ostvari, izuzev sredstava koja obezbeđuje Republika, čine sopstveni prihod te visokoškolske ustanove, odnosno jedinice (školarina, pružanje usluga trećim licima, poklon, donacije, sponzorstvo i drugi izvori sticanja sredstava), kao i da tim sredstvima visokoškolska ustanova, odnosno visokoškolska jedinica, raspolaže u skladu sa Zakonom i opštim aktom te visokoškolske ustanove, odnosno visokoškolske jedinice (član 60).

I odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012) predviđeno je izuzimanje prihoda koje svojom delatnošću ostvare visokoobazovne i naučne ustanove iz opšteg režima uređivanja pripadnosti sopstvenih prihoda korisnika budžetskih sredstava i njihovog korišćenja i raspodele, tako što je propisano da prihodi koje svojom delatnošću ostvare visokoobazovne i naučne ustanove zadržavaju karakter sopstevnih prihoda i koriste se za namene utvrđene posebnim zakonom (član 47. stav 3).

Izuzimanje plata zaposlenih iz opšteg režima ograničavanja zarada u javnom sektoru predviđeno je i odredbom člana 1. stav 4. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012).

Navedene odredbe zakona koji uređuju visoko obrazovanje, organičavanje zarada u javnom sektoru i budžetski sistem, iako jasne po pitanju namere da se visokoškolskim ustanovama obezbedi samostalnost u upravljanju i raspolaganju sredstvima koja ostvare obavljanjem svoje redovne delatnosti, nisu primenljive, s obzirom na to da je u pravnom sistemu i dalje na snazi odredba člana 12. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 116/2008 - dr. zakon, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon i 10/2013), koja, u tom smislu, postavlja određena ograničenja, zbog čega je neophodno uskladiti postojeća zakonska rešenja. Predloženim rešenjem obezbeđuje se da zaposleni na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, koje, pored određenog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa odlukom Vlade, upisuju i određeni broj samofinansirajućih studenata - ostvaruju svoja prava iz radnog odnosa i u pogledu dela ličnih primanja iz tako ostvarenih prihoda, srazmerno učešću troškova rada u ostvarenom prihodu.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2232-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.6.2013.