Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. MARTA 2013. GODINE - "Elmag International" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM "UNIVERZAL", DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, LESKOVAC - U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2010, 28/2011 i 20/2013)
 • PRAVILNIK O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU U CILJU ZAŠTITE HIDROMETEOROLOŠKOG INFORMACIONOG SISTEMA I NAČINU DAVANJA SAGLASNOSTI ZA PRISTUP TOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2012 i 20/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU KODIRANJA, EVIDENTIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA IZ DRŽAVNOG HIDROLOŠKOG OSMATRAČKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRIMENE METODA HIDROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • UREDBA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU DONOŠENJA FINANSIJSKIH PLANOVA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA I IZMENE ISTIH ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA JAVNOG GRADSKOG ZELENILA I UTVRĐIVANJE PREDLOGA MERA ZA REVITALIZACIJU GRADSKOG ZELENILA GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2013)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2013)
 • POZIV ZA USMENU RASPRAVU U DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA PROTIV ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • ZAPISNIK SA USMENE RASPRAVE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KIKINDA", BR. 5/2013 OD 25.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE MALI ZVORNIK", BR. 1/2013 OD 19.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 1.3.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex