Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE ZAŠTITE INFORMACIJE KOJA PREDSTAVLJA SLUŽBENU TAJNU - Zakon o javnom informisanju: član 4
  • Apelacioni sud u Beogradu: OBJAVLJIVANJE INFORMACIJE O DOGAĐAJU OD JAVNOG ZNAČAJA U ČIJU SE ISTINITOST SUMNJA - Zakon o javnom informisanju: čl. 79 i 80
  • Apelacioni sud u Beogradu: PARNICA RADI POBIJANJA DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI I PASIVNA LEGITIMACIJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 283 i 284
  • Apelacioni sud u Beogradu: PASIVNA LEGITIMACIJA U PARNICI ZA OBJAVLJIVANJE ODGOVORA NA INFORMACIJU - Zakon o javnom informisanju: čl. 79 i 80
  • Apelacioni sud u Beogradu: PODOBNOST NEISTINITE INFORMACIJE DA POVREDI LJUDSKO DOSTOJANSTVO - Zakon o javnom informisanju: čl. 3 i 79
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG OBJAVLJIVANJA NEPOTPUNE INFORMACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
  • Apelacioni sud u Beogradu: TERET DOKAZIVANJA U PARNICI RADI OBJAVLJIVANJA ODGOVORA NA INFORMACIJU - Zakon o javnom informisanju: čl. 47 i 58
Izvor: Paragraf Lex