Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1112/2012 OD 23. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1114/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1123/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1124/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1125/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1126/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. FEBRUARA 2013. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 11/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 4. FEBRUARA 2013. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 11/2013)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2013 i 11/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2013)
 • PRAVILNIK O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 i 11/2013)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I IZGLEDU OZNAKA I DRUGE SIGNALIZACIJE ZA OBELEŽAVANJE GRANIČNOG PRELAZA I NJEGOVOG PODRUČJA I OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU POSTAVLJANJA POSEBNIH TABLI I SIGNALIZACIJE KOJIMA SE UPOZORAVA NA PRIBLIŽAVANJE GRANIČNOJ LINIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2013)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 26.1.2013. godine)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE STRATEGIJOM eUPRAVE POKRAJINSKIH ORGANA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2010, 15/2010 i 1/2013)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE PO KONKURSIMA U OBLASTI KULTURE U 2013. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐENJU CENA DOZVOLA ZA PRIVREDNI RIBOLOV, RIBOLOV "BUĆKOM" I CENI DNEVNE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2013)
 • PRAVINIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 1/2013)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA, UREĐIVANJA I KORIŠĆENJA JAVNIH GARAŽA I JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2013)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA PARKAIRALIŠTU I POLIGONU ZA OBUKU VOZAČA KOD "NAJLON PIJACE" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2013)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU SPORTSKIH KLUBOVA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I PROJEKATA UDRUŽENJA ZA MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013)
 • PROGRAM DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SUBVENCIJA JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U 2013. GODINI (JP RTK) ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA SUBVENCIJA JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U 2013. GODINI (JP SC "MLADOST") ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013)
 • PROGRAM ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U 2013. GODINI NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA ZA NAPLATU PIJAČNIH USLUGA JKP "GRADSKE TRŽNICE" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 21/2012)
 • ODLUKA O FORMIRANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 8/2010, 1/2012, 14/2012 i 21/2012)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 9/2011, 11/2011 i 21/2012)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. list Grada Loznice", br. 4/2012 i 21/2012)
 • PROGRAM DAVANJA U ZAKUP JAVNOG NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Loznice", br. 16/2012)
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 21/2012)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1112/2012 of 23 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 329/9 of 29.11.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1114/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 329/12 of 29.11.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1123/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/5 of 1.12.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1124/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/7 of 1.12.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1125/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/9 of 1.12.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1126/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/11 of 1.12.2012-
Izvor: Paragraf Lex