Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


ODREĐIVANJE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE KADA JE PREDMET NABAVKE HRANA ZA DECU - MLEKO I MLEČNI PROIZVODI, SVEŽE MESO I SVEŽE VOĆE I POVRĆE

PREGLED AKTUELNIH MODELA AKATA: • Budžetski instruktor •
B III Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

• ODLUKA O GODIŠNJEM POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS
• UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA GODIŠNJI POPIS
• IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM GODIŠNJEM POPISU
• ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG POPISA
• PLAN RADA KOMISIJE ZA GODIŠNJI POPIS

• ODLUKA (REŠENJE) O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS
• UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS
• PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS
• IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA POPIS O IZVRŠENOM POPISU
• ODLUKA (REŠENJE) O REZULTATIMA POPISA
• PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA, INTERNOJ KONTROLI I INTERNOJ REVIZIJI

B V Javne nabavke

• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA PRVU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA PRVU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA DRUGU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE I UPUTSTVO ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE I UPUTSTVO ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA OBJAVLJEN NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• MODELI OKVIRNIH SPORAZUMA SA UPUTSTVOM ZA ZAKLJUČIVANJE OBJAVLJENI NA VEBSAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA DRUGU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
• ODLUKA O POKRETANJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
• PRETHODNO OBAVEŠTENJE NARUČIOCA O NAMERI DA SPROVEDE POSTUPAK (POSTUPKE) JAVNE NABAVKE
• REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
• IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
• ODLUKA O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
• ODLUKA O OBUSTAVI OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
• ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
• ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU U POSTUPKU MALE VREDNOSTI
• ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U POSTUPKU MALE VREDNOSTI
• ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
• ODLUKA O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• ODLUKA O DODELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• ODLUKA O OBUSTAVI PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• ZAPISNIK O PREGOVARANJU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PRVU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA DRUGU FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PRVU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE

B VI Imovinsko pravni odnosi budžetskih korisnika

• PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU OBRAČUNA KAMATE KAO VERODOSTOJNE ISPRAVE, A IZVRŠNI DUŽNIK JE REPUBLIKA SRBIJA
• PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU MENICE KAO VERODOSTOJNE ISPRAVE
• UGOVOR O ZAKUPU NEUREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
• UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA U DRŽAVNOJ SVOJINI DATOG U ZAKUP

B VIII Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje u budžetskom sistemu

• ANEKS UGOVORA O RADU - IZMENA KOREKTIVNOG KOEFICIJENTA I NAJVIŠEG PROCENTA UVEĆANJA OSNOVNE PLATE ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PRIMARNOM NIVOU (KAPITACIJA)
• SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAPOSLENOG U DRUGU USTANOVU SA LISTE ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM U POTPUNOSTI ILI DELIMIČNO PRESTALA POTREBA
• SPORAZUM O MEĐUSOBNOM PREUZIMANJU ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
• REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA PRIPRAVNIKU KOJI NE POLOŽI ISPIT ZA LICENCU
• REŠENJE O PRESTANKU SVOJSTVA PRIPRAVNIKA ZAPOSLENOM NA ODREĐENO VREME KOJI JE POLOŽIO ISPIT ZA LICENCU
• REŠENJE O UDALJAVANJU ZAPOSLENOG SA RADA ZBOG UČINJENE POVREDE ZABRANE ILI TEŽE POVREDE RADNIH OBAVEZA
• AKT O POKRETANJU VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA
• ZAPISNIK O TOKU VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA
• REŠENJE O IZRICANJU VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE UKOR DIREKTORA
• ODLUKA O PRERASPODELI RADNOG VREMENA
• PRAVILNIK O RADU OSNOVNE, ODNOSNO SREDNJE ŠKOLE
• REŠENJE O PRESTANKU POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
• SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAPOSLENOG U DRUGU USTANOVU - MEĐUSOBNO PREUZIMANJE ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME
• UGOVOR O RADU SA NASTAVNIKOM VERSKE NASTAVE
• PLAN MERA ZA OTKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE NERAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI POLOVA
• POTVRDA O VOLONTIRANJU
• PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA
• UGOVOR O VOLONTIRANJU
• OBAVEŠTENJE O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA NA RADU I ZLOUPOTREBI PRAVA NA ZAŠTITU OD TAKVOG PONAŠANJA - primer 2
• SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAPOSLENOG U DRUGU USTANOVU SA LISTE ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM U POTPUNOSTI ILI DELIMIČNO PRESTALA POTREBA
• PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU ZA AUTORSKA DELA NASTALA U RADNOM ODNOSU
• OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU I PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENOG I POSLODAVCA U VEZI SA ZABRANOM ZLOSTAVLJANJA

B X Kontrola i revizija javnih sredstava

• POVELJA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU ŠKOLE

B XII Specijalno za delatnosti

• STATUT SREDNJE ŠKOLE
• PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U SREDNJOJ ŠKOLI
• STATUT OSNOVNE ŠKOLE
• PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
• PRAVILNIK O RADU OSNOVNE, ODNOSNO SREDNJE ŠKOLE
• POSLOVNIK O RADU VASPITNO-OBRAZOVNOG VEĆA
• POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE
• POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKE USTANOVE
• PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME BORAVKA U ŠKOLI I SVIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE ŠKOLA
• PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U ŠKOLI
• POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA
• POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA
• POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA
• POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG VEĆA
• PRAVILNIK O ISPITIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI
• REŠENJE ŠKOLSKOG ODBORA PO ŽALBI NA REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE
• ODLUKA O PROMENI NAZIVA OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA
• PRAVILA PONAŠANJA U USTANOVI
• PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
• ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
• ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
• ODLUKA O IZBORU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
• ODLUKA KOJOM SE KONSTATUJE DA JE ODLUKA O IZBORU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE DONETA I DA DIREKTOR TREBA DA STUPI NA DUŽNOST
• ODLUKA DIREKTORA O IZBORU KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU U OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI
• OBAVEŠTENJE O IZBORU KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU U OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI
• REŠENJE O PRESTANKU POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
• REŠENJE O PRIZNAVANJU PREDMETA I STICANJU PRAVA POLAGANJA ISPITA ZA PREKVALIFIKACIJU
• REŠENJE O PRIZNAVANJU PREDMETA I STICANJU PRAVA NA POLAGANJE DOPUNSKIH ISPITA ZA DOKVALIFIKACIJU
• REŠENJE O USVAJANJU ŽALBE NA ZAKLJUČNU OCENU IZ PREDMETA NA KRAJU DRUGOG POLUGODIŠTA
• REŠENJE O ODBJANJU ŽALBE NA ZAKLJUČNU OCENU IZ PREDMETA NA KRAJU DRUGOG POLUGODIŠTA
• REŠENJE O ODBIJANJU PRIGOVORA NA ODLUKU O IZBORU KANDIDATA NA KONKURSU ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
• REŠENJE O ODBACIVANJU ŽALBE NA ZAKLJUČNU OCENU IZ PREDMETA NA KRAJU DRUGOG POLUGODIŠTA
• PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE
• UGOVOR O VOLONTERSKOM RADU PRIPRAVNIKA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA AKCIJE - DVODOMNO UPRAVLJANJE
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA AKCIJE - JEDNODOMNO UPRAVLJANJE
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA UDELE - DVODOMNO UPRAVLJANJE
• ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA UDELE - JEDNODOMNO UPRAVLJANJE
• STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA AKCIJE - JEDNODOMNO UPRAVLJANJE
• STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA AKCIJE - DVODOMNO UPRAVLJANJE
• STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA UDELE - DVODOMNO UPRAVLJANJE
• STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA UDELE - JEDNODOMNO UPRAVLJANJE
• UGOVOR O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI
• UGOVOR O UREĐENJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEĐU OSNIVAČA I ZAVISNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLJA DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA
• ODLUKA O OBRAZOVANJU REGISTRA RIZIKA
• REŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA PRIKUPLJANJE I UNOS PODATAKA O RIZICIMA U REGISTAR RIZIKA (KOORDINATOR ZA RIZIKE)
• PRAVILNIK O VANREDNIM UČENICIMA
• PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U ŠKOLI
• PRAVILNIK O ISPITIMA U SREDNJOJ ŠKOLI
• REŠENJE O STRUKTURI 40-ČASOVNE RADNE NEDELJE STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
• REŠENJE ŠKOLSKOG ODBORA PO ŽALBI NA REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE
• REŠENJE O IZRICANJU VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE UKOR DIREKTORA
• ZAPISNIK O TOKU VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA
• REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE
• AKT O POKRETANJU VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA
• UGOVOR O OBRAZOVANJU UČENIKA
• PRAVILNIK O POHVALJIVANJU I NAGRAĐIVANJU UČENIKA
• PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME BORAVKA U ŠKOLI I SVIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE ŠKOLA
• PRAVILA PONAŠANJA U USTANOVI
• PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE
• PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE
• POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA
• ODLUKA O RASPISIVANJU OGLASA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
• OBAVEŠTENJE O IZBORU KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU U OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI
• ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
• ODLUKA KOJOM SE KONSTATUJE DA JE ODLUKA O IZBORU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE DONETA I DA DIREKTOR TREBA DA STUPI NA DUŽNOST

Izvor: Paragraf Lex