Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Kragujevcu: DOKAZIVANJE RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVREDI - Krivični zakonik: član 238
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: GRAĐENJE U BLIZINI BESPRAVNO IZGRAĐENOG OBJEKTA BEZ POSEDOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE - Krivični zakonik: član 218
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA OŠTEĆENJE POVERIOCA S OBZIROM NA NAMERU ODGOVORNOG LICA DA ONEMOGUĆI REALIZACIJU HIPOTEKE - Krivični zakonik: član 237
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: POSTUPANJE KORISNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE SUPROTNO USLOVIMA KOJI SU UTVRĐENI UGOVOROM U POGLEDU POUZDANOG I TAČNOG MERENJA - Zakon o energetici: član 159 stav 2
  • Apelacioni sud u Kragujevcu: SAČINJAVANJE FIKTIVNOG UGOVORA O PRODAJI PRAVNOG LICA NA ČIJIM MAŠINAMA JE USTANOVLJENO ZALOŽNO PRAVO - Krivični zakonik: čl. 35 i 237
  • Upravni sud: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST CARINSKIH SLUŽBENIKA ZA POVREDE SLUŽBENIH DUŽNOSTI - Carinski zakon: član 308 st. 1 do 3
  • Upravni sud: NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA POVODOM SPORA KOJI JE OKONČAN U DRUGOJ VRSTI POSTUPKA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 239 stav 1 tačka 3)
  • Upravni sud: OBRAZLAGANJE ODLUKE VISOKOG SAVETA SUDSTVA O IZBORU SUDIJA U NIŽI RANG OD RANGA SUDA ZA KOJI JE PODNETA PRIJAVA ZA IZBOR - Zakon o opštem upravnom postupku: član 199 stav 2
  • Upravni sud: ODLAGANJE IZVRŠENJA PORESKOG REŠENJA U POSTUPKU PO ŽALBI PRE PODNOŠENJA TUŽBE U UPRAVNOM SPORU - Zakon o upravnim sporovima: član 23 stav 3 tačka 2)
  • Upravni sud: PRAVNE POSLEDICE IMENOVANJA SLUŽBENIKA PORESKE UPRAVE NA JAVNU FUNKCIJU - Zakon o radu: član 2 stav 2 i član 79
Izvor: Paragraf Lex