Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE SKUPŠTINE AP VOJVODINE ODRŽANE 3.7.2013. GODINE: SKUPšTINA AP VOJVODINE DONELA JE POKRAJINSKU SKUPšTINSKU ODLUKU O REBALANSU BUDżETA AP VOJVODINE ZA 2013. GODINU


Na 19. sednici, kojom je predsedavao Ištvan Pastor, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti.Uvodno obrazloženje povodom Predloga podneo je Zoran Radoman, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.

"Autonomna Pokrajina Vojvodina, Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad zdravstvenim ustanovama koje na području AP Vojvodine pružaju bolničku, specijalističku i visokospecijalističku zdravstvenu zaštitu, preuzela je prava i obaveze osnivača nad tri instituta u Sremskoj Kamenici: Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Instituta za onkologiju Vojvodine i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. U cilju relaizacije mera za obezbeđivanje i isprovođenje zdravstvene zaštite građana na teritoriji pokrajine, a imajući u vidu trend kretanja bolesti i potreba za obezbeđivanjem mogućnosti blagovremene terapije, preko Fonda za kapitalna ulaganja u narednom periodu finansirani su radovi na izgradnji i nadogradnji objekta "Kamenica 2", objasnio je Zoran Radoman, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.

On je podsetio da se "Kamenica 2" gradi uz postojeći objekat Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Projektom "Kamenica 2" obuhvaćena je izgradnja: radioterapijskog centra, instalacionog kanala, trafostanice, kompresorske stanice, objekta za medicinske gasove i rekonstrukcija centralne podstanice. Budući da je uočen stalni porast novoobolelih od karcinoma zbog čega je povećana potreba za dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom onkoloških bolesnika i da je u poslednjih 20 godina zabeležen trend povećanja kardiovaskularnih bolesti kod kojih važnu ulogu ima prevencija, dijagnostika, kardiološko i hirurško lečenje, neophodno je što pre završiti radove, koji su sada realizovani u obimu od 90 odsto planiranih građevinskih radova i uraditi opremanje neophodnom medicinskom opremom, rekao je Zoran Radoman.

"Do sada je u objekat 'Kamenica 2' uloženo blizu 1,2 milijarade dinara, dok je procenjena vrednost opreme 18,3 miliona evra", kazao je Radoman. "Zbog toga je predložena Pokrajinska skupštinska odluka o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanjem emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti. Ovom odlukom predviđa se zaduživanje u navedenom iznosu od 18,3 miliona evra ili približno 2,1 milijardu dinara, predviđa se zaduživanje emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti u nematerijalnom obimu. Predviđa se da kamatna stopa bude do 6 odsto sa polugodišnjom isplatom kamatnih kupona i fiksnim dospećem. Rok zaduženja koji je predviđen ovom odlukom je od 10 do 15 godina, a obveznicama će se moći trgovati na sekundarnom tržištu. Zaduživanje emitovanjem obveznica će se izvršiti kroz jednu, ili više emisija. Ovom odlukom se ovlašćuje Vlada AP Vojvodine da utvrdi uslove pod kojima će se obveznice emitovati, datum emisije, nominalna vrednost obveznica, datum dospeća kupona i sve druge elemente neophodne za realizaciju emisije, a po kriterijumima koji su predloženi ovom odlukom. Zbog potrebe lečenja i koristi koju će imati građani Vojvodine i Srbije, zaista mislim da je neophodno da ovakvu odluku donesemo".

Sa argumentima za donošenje ovakve odluke da bi se obezbedilo ostvarivanje kvalitetnijeg načina zdravstvene zaštite građana Vojvodine, obolelih od malignih bolesti koje beleže trend rasta u pokrajini, pokrajinskim poslanicima obratila se i pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i zdravstvo prof. dr Vesna Kopitović. Prema njenim rečima, Pokrajina Vojvodina, opremanjem tri instituta u Sremskoj Kamenici, ostvariće neophodne uslove za bolje lečenje, poboljšanje zdravstvene zaštite i standarde koji se primenjuju u svim evropskim bolnicama.

Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

U uvodnom izlaganju povodom rebalansa budžeta AP Vojvodine, kojim se predlaže njegovo umanjenje, predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić je rekao da je rebalans nužan zbog nezavidne budžetske situacije, "na koju smo primorani, za koju nismo odgovorni, a za koju snosimo posledice". Objasnivši da je pokrajinski budžet organski vezan za republički budžet, te da je "sticajem nesrećnih okolnosti već sistemski u njega ugrađen mehanizam koji onemogućava poštovanje ustavnih garancija za finansiranje Pokrajine", Bojan Pajtić je rekao da je, zbog toga, oko 32 milijarde dinara definisano kao manjak u odnosu na ono što je slovo Ustava, kako prema celom budžetu, tako i u odnosu na deo budžeta koji se odnosi na kapitalne rashode, odnosno na investicije u infrastrukturi, privredi i poljoprivredi.

"Za 3,5 milijardi dinara je manji rebalansirani budžet za ovu godinu, zbog toga što su projekcije sredstava koja će pristizati iz poreza na dobit preduzeća i poreza na zarade - utoliko manje. Sama ta situacija dovela je i do činjenice da smo danas doneli odluku o izdavanju obveznica za završetak Kamenice 2, egzistencijalno važnog projekta za dva miliona stanovnika ove Pokrajine, koji je građevinski završen, a bez opreme. Da su poštovane ustavne garancije, da smo imali obezbeđena sredstva, ne samo da se ne bismo zaduživali za Kamenicu 2, nego bismo rešili i pitanje bolnica u Pančevu, Kikindi, Somboru i drugim mestima," rekao je Pajtić.

Govoreći o razvojnim prioritetima u predloženom rebalansu budžeta, predsednik Vlade Vojvodine izjavio je da je ipak, zahvaljujući uštedema i smanjenoj javnoj potrošnji - pokrajinska administracija jedina je redukovana u zemlji za više od 10 odsto - omogućeno pokretanje nekih projekata kroz dodatnih oko 370 miliona dinara za investiranje u poljoprivredi i podršku poljoprivrednicima i oko dodatnih 422 miliona dinara za ulaganje u infrastrukuru i privredu jer je, kazao je Pajtić, Fond za kapitalna ulaganja bio i ostao najvažniji pokretač ne samo građevinske industrije, nego i nekih tridesetak drugih privrednih grana koje se neposredno kooperantski vezuju za građevinsku industriju i žive zahvaljujući tome što ona radi na prostoru Vojvodine.

Rebalansom budžeta definisani su i ciljevi u oblasti demografije i u oblasti energetike, gde su potencijali u oblasti obnovljivih izvora energije izuzetno veliki a neskorišćeni. "To je nedovoljno, jer su sredstva koja dobijamo nedovoljna i zbog toga izražavamo svoje suprotstavljanje, kao i nezadovoljstvo zbog činjenice da se ni malo nije pomakao postupak izrade zakona o finansiranju Pokrajine. Nije održana ni konstitutivna sednica radne grupe za izradu ovog zakona", rekao je vojvođanski premijer.

Obrazlažući predloženi rebalans budžeta za 2013. godinu, pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman kazao je da se ovim predlogom, prihodi i rashodi pokrajinskog budžeta uravnotežuju na novom, nižem nivou, te da iznose 77,3 milijarde dinara. U odnosu na aktualni budžet, reč je o smanjenju obima raspoređenih sredstava u iznosu od 3,54 milijarde dinara, odnosno 4,4 odsto. Navodeći osnovne razloge za rebalans budžeta za 2013, Radoman je naveo da je najpre reč o potrebi za izmenom izvora finansiranja, odnosno da se pad ustupljenih poreskih prihoda zameni i nadomesti realno ostvarenim, neutrošenim i prenetim sredstvima iz ranijih godina.

"Gubitak po osnovu ustupljenih prihoda posledica je, s jedne strane stanja u privredi, ali i izmena zakonske regulative u oblasti poreskog sistema tokom ove godine", rekao je pokrajinski sekretar za finasije. "Ostvarenje jednog od važnijih izvora finansiranja nadležnosti Pokrajine - prihoda od poreza na dobit - u prvoj polovini godine beleži negativnu tendenciju u dinamici naplate, sa projekcijom manjeg ostvarenja na godišnjem nivou za 2,60 milijarde dinara, odnosno za oko 30 odsto. Osim toga, procenjeni efekat smanjenja stope poreza na zarade za 2 odsto (sa 12 na 10 odsto), u pokrajinskom budžetu zahteva prilagođavanje planiranog iznosa iz ovog poreskog oblika, i to smanjenjem za 600 miliona dinara".

Radoman je naveo da su, sa usvajanjem završnog računa budžeta Vojvodine za 2012, stvoreni uslovi da se smanjenje ustupljenih prihoda zameni drugim izvorom finansiranja - prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina. Prema tome, zaključio je Radoman, rebalans je način da se raspored sredstava prilagodi realnim izvorima iz kojih ih je moguće finansirati i realizovati u ovoj budžetskoj godini.

Drugi, važan razlog koji je uslovio potrebu za predloženim rebalansom, prema rečima pokrajinskog sekretara za finansije, jeste dalja realizacija projekta "Kamenica 2", ulaganjem u nabavku medicinske opreme putem zaduživanja, odnosno emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti. Prema Radomanovim rečima, opremanjem Instituta za onkologiju Vojvodine, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Instituta za plućne bolesti Vojvodine, privela bi se kraju realizacija ovog kapitalnog projekta u zdravstvu. Tim značajnim kapitalnim ulaganjem najzad bi se ostvario i cilj i smisao zbog koga je i započeto - poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite, naveo je Radoman, dodavši da je opremanje Kamenice 2 od koristi kako za garađane Vojvodine, tako i za građane cele Srbije, jer će na raspolaganju imati jedan od najmodernijih centara za lečenje kardiovaskularnih, plućnih i onkoloških bolesti.

Radoman je skrenuo pažnju poslanika na činjenicu da je ukupan iznos zaduživanja u odnosu na osnovni budžet, povećan za samo 171 milion dinara, iako je rebalansom predviđena nova namena zaduživanja za kapitalna ulaganja u oblasti zdravstva u visini od 2,2 milijarde dinara (odnosno 18,35 miliona evra). Naime, u postupku prenosa imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine na banku preuzimaoca i Razvojni fond Vojvodine zaduživanje je realizovano u iznosu manjem za 2,03 milijarde dinara od projektovanog (projektovano 7 milijardi dinara, realizovano 4,97 milijardi dinara), te je ovom odlukom predloženo svođenje planiranog iznosa do nivoa realizovanog. Najzad, predloženi rebalans budžeta prilika je da se usklade pojedini rashodi koji se finansiraju iz transfera sa predloženim rebalansom republičkog budžeta, te da se koriguju i prestruktuiraju planirani rashodi i izdaci sa novim procenama potreba korisnika do kraja ove budžetske godine. 

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3.7.2013.