Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRđIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEđU REPUBLIKE SRBIJE I MEđUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (ZAJAM ZA RAZVOJ I RESTRUKTURIRANJE PREDUZEćA SOE-DPL)


PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (ZAJAM ZA RAZVOJ I RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA SOE-DPL)

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL), potpisan 17. aprila 2015. godine u Vašingtonu, Distrikt Kolumbija, Sjedinjene Američke Države.

Član 2.

Tekst Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL), u originalu na engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik glasi:

BROJ ZAJMA 8491-YF

Sporazum o zajmu

(Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL)

između

REPUBLIKE SRBIJE

i

MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Datum: 17. april 2015.godine

 

BROJ ZAJMA 8491-YF

SPORAZUM O ZAJMU

Sporazum zaključen 17. aprila 2015. godine, između REPUBLIKE SRBIJE (u daljem tekstu: "Zajmoprimacˮ) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (u daljem tekstu: "Bankaˮ) za potrebe pružanja finansijske pomoći Programu (na način utvrđen u Prilogu ovog sporazuma). Banka je odlučila da obezbedi ovo finansiranje, između ostalog, i na osnovu (a) aktivnosti koje je Zajmoprimac već preduzeo u okviru Programa i koje su opisane u Programu 1 Odeljak I. ovog sporazuma, i (b) održavanja adekvatnog okvira makroekonomske politike Zajmoprimca. Ovim putem, Zajmoprimac i Banka saglasili su se o sledećem:

ČLAN I - OPŠTI USLOVI; DEFINICIJE

1.01.    Opšti uslovi (na način utvrđen u Prilogu ovog sporazuma) čine sastavni deo ovog sporazuma.

1.02.    Ukoliko kontekst ne zahteva drugačije, izrazi korišćeni u ovom sporazumu, pisani velikim slovom, imaju značenje koje im je dato u Opštim uslovima ili u Prilogu ovog sporazuma.

ČLAN II - ZAJAM

2.01.    Banka je saglasna da pozajmi Zajmoprimcu, pod uslovima i na načine koji su određeni ili pomenuti u ovom sporazumu, iznos od osamdesetosam miliona i tri stotine hiljada evra (88.300.000 EUR), s tim da se ta suma može s vremena na vreme konvertovati putem Konverzije valute u skladu sa odredbama člana 2.07 ovog sporazuma (u daljem tekstu: "Zajam").

2.02.    Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma kao podrška finansiranju Programa, u skladu sa Programom 1 Odeljak II. ovog sporazuma.

2.03.    Zajmoprimac će platiti Banci Pristupnu naknadu na iznos Zajma, po stopi od jedne četvrtine jednog procenta (0,25%) iznosa Zajma.

2.04.    Naknada za angažovanje sredstava koju plaća Zajmoprimac iznosi jednu četvrtinu jednog procenta (0,25%) godišnje na iznos glavnice koji nije povučen.

2.05.    Zajmoprimac će plaćati kamatu za svaki Kamatni period po referentnoj stopi za valutu zajma uvećanu za Varijabilnu maržu pod uslovom da nakon Konverzije celokupne glavnice zajma ili njegovog dela, kamata koju će Zajmoprimac za taj iznos plaćati tokom perioda Konverzije bude određena u skladu sa relevantnim odredbama člana 4 Opštih uslova. Izuzetno, ukoliko bilo koji iznos Povučenog dela Zajma ne bude otplaćen u predviđenom roku, i to plaćanje se ne izvrši ni u narednih trideset dana, onda će se kamata koju će Zajmoprimac plaćati umesto toga izračunavati onako kako je naznačeno u članu 3.02 (d) Opštih uslova.

2.06.    Datumi za plaćanje su 15. jun i 15. decembar svake godine.

2.07.    Glavnica Zajma otplaćivaće se u skladu sa planom otplate utvrđenim u Programu 2 ovog sporazuma.

2.08.    (a)        Zajmoprimac može u svakom momentu zatražiti bilo koju od sledećih Konverzija uslova Zajma kako bi se olakšalo oprezno upravljanje dugom:

(i)         promenu Valute Zajma u ukupnom iznosu ili bilo kog dela iznosa glavnice Zajma, povučenog ili nepovučenog, u Odobrenu Valutu;

(ii)        promenu kamatne stope koja se primenjuje na: (A) ukupni iznos ili bilo koji deo glavnice Zajma povučeni i neizmireni iz Varijabilne stope u Fiksnu stopu, ili obrnuto; ili (B) ukupni iznos glavnice zajma ili njegov deo, povučeni i neotplaćeni, iz Varijabilne stope zasnovane na Referentnoj stopi i Varijabilnoj marži na Varijabilnu stopu zasnovanoj na Fiksnoj referentnoj stopi i Varijabilnoj marži i obrnuto; ili (V) ukupni iznos glavnice Zajma, povučeni i neotplaćeni, iz Varijabilne stope zasnovane na Varijabilnoj marži na Varijabilnu stopu zasnovanoj na Fiksnoj marži; i

(iii)       postavljanje ograničenja na Varijabilnu stopu ili Referentnu stopu koja se primenjuje na ukupan iznos ili bilo koji deo glavnice Zajma, povučenog a neotplaćenog, putem uspostavljanja Kamatnog limita ili Kamatnog raspona na Varijabilnu stopu ili Referentnu stopu.

(b)        Bilo koja konverzija tražena u skladu sa tačkom (a) ovog člana, koju Banka prihvati biće smatrana "Konverzijomˮ na način na koji je definisana u Opštim uslovima, i stupiće na snagu u skladu sa odredbama člana IV Opštih uslova i Smernica za konverziju.

ČLAN III-PROGRAM

3.01.    Zajmoprimac potvrđuje svoju posvećenost Programu i njegovom sprovođenju. U tom cilju, a u skladu sa odredbama člana 5.08 Opštih uslova:

(a)        Zajmoprimac i Banka će povremeno, na zahtev podnet od bilo koje strane, razmeniti mišljenja o okviru makroekonomske politike Zajmoprimca i napretku postignutom pri sprovođenju Programa;

(b)        pre svake takve razmene mišljenja, Zajmoprimac će dostaviti Banci, na proveru i komentare, izveštaj o postignutom napretku u sprovođenju Programa kako bi ga Banka pregledala i dala svoje komentare, a Banka će u razumnim okvirima definisati opseg izveštaja; i

(v)        Ne ograničavajući odredbe stava (a) i (b) ovog člana, Zajmoprimac će blagovremeno obavestiti Banku o svakoj situaciji koja bi materijalno i negativno mogla da utiče na ciljeve Programa ili bilo koju aktivnost u okviru Programa, uključujući i aktivnosti definisane u Programu 1 Odeljak I. ovog sporazuma.

ČLAN IV - PRAVNI LEKOVI BANKE

4.01.    Dodatni slučaj obustavljanja isplate podrazumeva situaciju usled koje je onemogućeno sprovođenje Programa ili njegovog značajnog dela.

4.02.    Dodatni slučaj prevremene otplate podrazumeva nastupanje događaja preciziranog u članu 4.01. ovog sporazuma i njegovo trajanje u roku od trideset (30) dana nakon što Banka o događaju obavesti Zajmoprimca.

ČLAN V - STUPANjE NA SNAGU; RASKID

5.01.    Dodatni uslov za stupanje na snagu podrazumeva da je Banka zadovoljna napretkom koji je postignut od strane Zajmoprimca u sprovođenju Programa i adekvatnošću okvira makroekonomske politike Zajmoprimca.

5.02.    Krajnji rok za stupanje na snagu je sto osamdeset (180) dana nakon datuma ovog sporazuma.

ČLAN VI - PREDSTAVNIK; ADRESE

6.01.    Predstavnik Zajmoprimca je ministar finansija. Za potrebe člana 10.02 Opštih uslova, Predstavnik Zajmoprimca koji se, između ostalog, može složiti sa izmenama odredbi ovog sporazuma u ime Zajmoprimca razmenom pisama (osim ako Zajmoprimac i Banka nisu drugačije dogovorili), je ministar finansija.

6.02.    Adresa Zajmoprimca je:

Ministarstvo finansija

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

                                                            Faksimil:

                                                            (381-11) 3618-961

6.03.    Adresa Banke je:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Telegram:                    Teleks:                        Faksimil:

INTBAFRAD               248423(MCI) ili           1-202-477-6391

Washington, D.C.        64145(MCI)

 

SPORAZUM je postignut u Distriktu Kolumbija, Sjedinjene Američke Države, gorenavedenog dana i godine.

           

REPUBLIKA SRBIJA

Ovlašćeni predstavnik

 Ime: dr Dušan Vujović

 Funkcija: ministar finansija

                                                                                    MEĐUNARODNA BANKA ZA

                                                                                    OBNOVU I RAZVOJ

Ovlašćeni predstavnik

Ime: Ellen Goldstein

 Funkcija: Direktor kancelarije za jugoistočnu Evropu

 

PROGRAM 1

Programske aktivnosti; Raspoloživost sredstava zajma

Odeljak I.        Programske aktivnosti

Aktivnosti koje je Zajmoprimac preduzeo u okviru Programa obuhvataju sledeće:

1.         Zajmoprimac je doneo Zakon o privatizaciji ("Službeni glasnik RSˮ, broj 83/14 od 15. avgusta 2014. godine), izmene i dopune Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 83/14 od 15. avgusta 2014. godine), Zakon o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 115/14 od 24. oktobra 2014. godine) kako bi se pojednostavila i ubrzala realizacija portfelja Agencije za privatizaciju.

2.         Zajmoprimac je usvojio odluke koje sadrže uputstva za Agenciju za privatizaciju o metodama, modelima i merama koje se odnose na 140 preduzeća u portfelju Agencije za privatizaciju čiji status će biti rešen prodajom kapitala ili imovine i na 19 mikro preduzeća u portfelju Agencije za privatizaciju; usvojen je i Akcioni plan (u skladu sa Vladinom Odlukom 05 br. 023-772/2015-1 od 31. januara 2015. godine) za 188 preduzeća u portfelju Agencije za privatizaciju nad kojima će biti pokrenut stečajni postupak.

3.         Zajmoprimac je započeo sprovođenje Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 83/14, 15. avgust 2014. godine): (i) pokretanjem stečajnog postupka pri sudovima za 76 preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju koja nemaju zaposlene tako što je Agencija za privatizaciju uputila dopise relevantnim trgovinskim sudovima; (ii) objavljivanjem prvog javnog poziva za prodaju kapitala ili imovine za najmanje dva preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju koja su bila u restrukturiranju; (iii) najmanje osam (8) preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju koja su bila u restrukturiranju je dostavilo Agenciji za privatizaciju programe prodaje imovine u svom dopisu dostavljenom Agenciji za privatizaciju; i (iv) usvajanjem odluka u skladu sa zaključcima Vlade od 4. decembra 2014. godine i 23. januara 2015. godine o strateškom partnerstvu za najmanje dva preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju.

4.         U slučaju dvadeset četiri (24) preduzeća iz portfelja Agencije za privatizaciju na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima usvojen 15. decembra 2012. godine i objavljen u "Službenom glasniku RSˮ, broj 119/12 u kojima je Zajmoprimac osnivač, Zajmoprimac: (i) je usvojio nove statute i osnivačka akta i postavio nadzorne odbore u najmanje petnaest (15) preduzeća; (ii) je uspostavio odbore za reviziju u skladu sa novim regulatornim okvirom u najmanje deset (10) preduzeća.

5.         Zajmoprimac je uspostavio Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije, kao što je predviđeno Zakonom o reviziji koji je usvojen 16. jula 2013. godine i objavljen u "Službenom glasniku RSˮ, broj 62/13 i u potpunosti je operativan, obavlja javni nadzor kvaliteta rada i sprovođenja revizije u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o reviziji, između ostalog, davanjem mišljenja, davanjem preporuka i predlaganjem korektivnih mera.

6.         Zajmoprimac sprovodi kvartalni monitoring realizacije programa poslovanja shodno članu 52. Zakona o javnim preduzećima, usvojenim 15. decembra 2012. godine i objavljenim u "Službenom glasniku RSˮ, broj 119/12, putem Uredbe o modelu kvartalnog izveštavanja o ispunjenju godišnjeg plana poslovanja javnih preduzeća i njihovih podružnica ("Službeni glasnik RSˮ, broj 36/13 i izmene i dopune objavljene u "Službenom glasniku RSˮ broj 27/14).

7.         Zajmoprimac je (i) 27. januara 2015. godine usvojio Odluku o Programu za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu objavljenu u "Službenom glasniku RSˮ, broj 9/15, 28. januara 2015. godine kojom se potvrđuju i detaljno definišu opcije i iznosi socijalnih programa koji će se primenjivati tokom 2015. za radnike u preduzećima u portfelju Agencije za privatizaciju koji su proglašeni viškom; i (ii) obezbedio sredstva u budžetu za 2015. godine usvojenom 25. decembra 2014. godine i objavljenom u "Službenom glasniku RSˮ, broj 83/14, u iznosu od 16 milijardi dinara za finansiranja potrebnih kompenzacija kako bi se ublažio socijalni efekat rešavanja statusa preduzećima u portfelju Agencije za privatizaciju.

8.         Zajmoprimac je uvrstio u Sporazum o učinku za 2015. godinu koji je sklopljen između Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: "NSZˮ) i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 11. februara 2015. godine zahtev da NSZ treba da (i) poseti sva preduzeća koja planiraju otpuštanje više od deset (10) radnika i informišu radnike o raspoloživim uslugama, programima, pomoći koju NSZ pruža, da ih registruje u svoju evidenciju i pripremi individualne akcione planove za sve registrovane radnike koji su višak; (ii) stupi u kontakt sa najmanje dvadeset (20) poslodavaca u istim ili susednim opštinama gde je preduzeće locirano kako bi im ponudili usluge NSZ i raspitali se o slobodnim radnim mestima; i (iii) konsultuje se sa lokalnim savetom za zapošljavanje o podršci za radnike koji su višak.

Odeljak II.       Raspoloživost sredstava Zajma

A.        Opšte odredbe. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu sa odredbama ovog odeljka i dodatnih instrukcija koje Banka može utvrditi u obaveštenju Zajmoprimcu.

B.        Raspodela sredstava zajma. Zajam (osim iznosa koji su namenjeni plaćanju naknade za angažovanje i pristupne naknade) će biti dodeljen u jedinstvenoj tranši iz koje Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma. Raspodela sredstava Zajma u tu svrhu definisana je u Tabeli koja sledi:

 

Alokacija

Iznos sredstava Zajma

(u evrima)

(2)Povlačenje u jednoj tranši

88.079.250

(2) Pristupna naknada

220.750

UKUPNO

88.300.000

V.         Uslovi za povlačenje tranše.

Povlačenja sredstava iz jedinstvene tranše Zajma neće se vršiti ukoliko Banka nije zadovoljna (a) realizacijom Programa od strane Zajmoprimca; i (b) adekvatnošću okvira makroekonomske politike Zajmoprimca.

G.        Deponovanje iznosa Zajma. Osim ako banka ne odluči drugačije:

1.         sve iznose povučene s računa zajma Banka će deponovati na račun koji odredi Zajmoprimac i koji Banka smatra prihvatljivim; i

2.         Zajmoprimac će se pobrinuti da po svakom deponovanju iznosa Zajma na taj račun, isti iznos bude računovodstveno evidentiran u sistemu budžetskog upravljanja, i to na način koji Banka smatra prihvatljivim.

D.        Izuzeti rashodi. Zajmoprimac će se pobrinuti da se sredstva Zajma ne koriste za finansiranje Izuzetih rashoda. Ukoliko Banka u bilo kom trenutku ustanovi da je neki iznos Zajma korišćen za plaćanje Izuzetih rashoda, Zajmoprimac će odmah po prijemu obaveštenja od strane Banke, refundirati Banci iznos jednak iznosu tog plaćanja. Iznos vraćen Banci po takvom zahtevu, biće poništen.

Đ.        Datum završetka. Datum završetka je 31. mart 2016. godine.

PROGRAM 2

Plan otplate

1.         U tabeli u nastavku navedeni su Datumi za plaćanje glavnice Zajma i procenat ukupnog iznosa glavnice Zajma koji dospeva za plaćanje na svaki Datum za plaćanje glavnice ("Procenat rate"). U slučaju da su sredstva Zajma u potpunosti isplaćena do prvog Datuma za plaćanje glavnice, Banka će odrediti iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba da otplati na svaki Datum za plaćanje glavnice tako što će pomnožiti: (a) iznos Zajma povučen do prvog Datuma za plaćanje glavnice; sa (b) Udelom rate za svaki Datum za plaćanje glavnice, s tim da će se tako dobijeni iznos za otplatu korigovati, ukoliko bude potrebno, i umanjiti za sve iznose iz stava 2. ovog programa na koje se primenjuje Konverzija valute.

 

            Datum za plaćanje glavnice

Procenat rate

(izraženo u procentima)

Svakog 15. juna i 15. decembra

            počevši od 15. juna 2023. godine

            do 15. juna 2034. godine

 

4,17%

Dana 15. decembar 2034. godine

4.09%

 

2.         Izuzetno od odredbi iz stava 1 ovog programa, nakon Konverzije valute ukupnog iznosa ili bilo kojeg dela povučenih sredstava Zajma u Odobrenu valutu, Banka će odrediti iznos za koji je izvršena takva konverzija u Odobrenu valutu, koji dospeva za otplatu na svaki Datum za plaćanje glavnice koji usledi tokom Perioda za konverziju, tako što će dati iznos u valuti u kojoj je bio izražen neposredno pre Konverzije pomnožiti sa: (i) kursnom stopom koja odražava iznose glavnice u odobrenoj valuti koju Banka plaća za Transakcije za valutni hedžing koje se odnose na datu Konverziju; ili (ii) ukoliko Banka tako odluči u skladu sa Smernicama za konverziju, kursnom komponentom Stope terminala.

3.         Ukoliko su povučena sredstva zajma denominovana u više od jedne valute zajma, odredbe ovog programa primenjivaće se zasebno na iznos denominovan u svakoj valuti zajma, kako bi se izradio poseban plan otplate za svaki takav iznos.

 

PRILOG

Odeljak I. Definicije

1.         "Izuzeti rashodi" označavaju rashode:

(a)        za robu ili usluge precizirane ugovorom koje, pored Banke ili Udruženja, finansira ili je pristala da finansira neka nacionalna ili međunarodna finansijska institucija ili agencija ili koje finansira ili je pristala da finansira Banka ili Udruženje u okviru drugog zajma, kredita ili donacije;

 (b)       za robu koja pripada sledećim grupama ili podgrupama Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije, revizija 3 (SITC, rev. 3), objavljene od strane Statističkog glasnika Ujedinjenih Nacija, serija M, br. 34/rev.3 (1986) (SITC), ili grupama ili podgrupama u okviru budućih revizija SITC-a, u skladu sa onim što odredi Banka i o tome obavesti Zajmoprimca:

 

Grupa

Podgrupa

Opis stavki

112

 

Alkoholna pića

121

 

Duvan, neprerađen, duvan, škart

122

 

Duvan, prerađen (bez obzira da li sadrži zamene za duvan)

525

 

Radioaktivne i povezane materije

667

 

Biseri, drago i poludrago kamenje, obrađeno ili neobrađeno

718

718.7

 

Nuklearni reaktori i delovi, naftni derivati (kertridži), neozračeni za nuklearne reaktore

728

728.43

Pogoni za preradu duvana

897

897.3

Nakit od zlata, srebra ili platine (osim satova i okvira za satove) i predmeti od zlata i srebra (uključujući i drago kamenje)

971

 

Zlato, nemonetarno (isključujući rude i koncentrate zlata)

(v)        za robu koja je namenjena u vojne ili paravojne svrhe ili za luksuznu robu;

(g)        za robu štetnu po životnu okolinu, čija su proizvodnja, korišćenje ili uvoz zabranjeni zakonima Zajmoprimca ili međunarodnim sporazumima čiji je Zajmoprimac potpisnik;

(d)        za bilo koju vrstu plaćanja koja je zabranjena odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, donetom na osnovu odredbi Glave VII Povelje Ujedinjenih nacija; i

(đ)        koji se odnosi na korumpiranost, prevare, tajne dogovore i prinudne radnje za koje Banka utvrdi da su u njima učestvovali ovlašćeni predstavnici Zajmoprimca ili ostali primaoci sredstava Zajma, a da Zajmoprimac (ili neki drugi primalac sredstava Zajma) nije preduzeo blagovremene i odgovarajuće mere, prihvatljive za Banku, da bi predupredio takve radnje.

2.         "Opšti uslovi" označavaju,,Opšte uslove za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj", od 12. marta 2012. godine, sa izmenama i dopunama definisanim u Odeljku II. ovog priloga.

3.         "Nacionalna služba za zapošljavanje" ili "NSZ" označava Nacionalnu službu za zapošljavanje Zajmoprimca.

4.         "Preduzeća APˮ označavaju preduzeća u portfelju Agencije za privatizaciju.

5.         "Agencija za privatizaciju" označava Agenciju za privatizaciju Zajmoprimca.

6.         "Program" označava program aktivnosti, ciljeva i politika donetih u cilju promovisanja rasta i postizanja održivog smanjenja siromaštva koji je definisan ili se navodi u dopisu od 23. februara koji je Zajmoprimac uputio Banci i u kome potvrđuje posvećenost Zajmoprimca realizaciji Programa i traži pomoć Banke za Program tokom trajanja njegove realizacije.

7.         "Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizijeˮ označava Odbor za javni nadzor revizije Zajmoprimca ili njegovog pravnog naslednika.

8.         "RSDˮ označava zvaničnu valutu Srbije, srpski dinar.

9.         "Jedinstvena tranša Zajma" označava iznos Zajma koji je dodeljen za kategoriju pod nazivom "Jedinstvena tranša Zajma" u tabeli u Delu B Odeljka II. Programa 1 ovog sporazuma.

Odeljak II. Izmene Opštih uslova

Opšti uslovi će biti promenjeni kao što sledi:

1.         U Sadržaju se menjaju pozivanja na Odeljke, nazive i brojeve Odeljaka kako bi se ukazalo na izmene date u daljem tekstu.

2.         Poslednja rečenica u stavu (a) Odeljka 2.03 (koja se odnosi na zahteve za povlačenje sredstava) u potpunosti se briše.

3.         Odeljak 2.04 (Namenski račun) i 2.05 (Prihvatljivi rashodi) se brišu u potpunosti a preostali Odeljci u Članu II se shodno renumerišu.

4.         Odeljak 3.01.   (Pristupna naknada) se menja i glasi:

"Odeljak 3.01. Pristupna naknada;Naknada za angažovanje

(a)        Zajmoprimac će platiti Banci pristupnu naknadu na iznos Zajma, po stopi navedenoj u Sporazumu o zajmu ("Pristupna naknada").

(b)        Zajmoprimac će platiti Banci Naknadu za angažovanje na nepovučena sredstva zajma po stopi naznačenoj u Sporazumu o zajmu ("Naknada za angažovanje"). Naknada za angažovanje se obračunava počevši od šezdesetog (60) dana od dana sklapanja Sporazuma o zajmu do datuma povlačenja sredstava od strane Zajmoprimca sa računa zajma ili poništenja. Naknada za angažovanje dospeva šestomesečno na svaki datum plaćanja."

5.         Odeljak 5.01 (Izvršenje Projekta, Opšte odredbe), i 5.09 (Finansijsko upravljanje; Finansijski izveštaji; Revizija) se u potpunosti brišu i naknadni Odeljci u Članu V se shodno renumerišu.

6.         Stav (a) Odeljka 5.05 (renumerisan u skladu sa gore navedenim stavom 5. i odnosi se na Korišćenje robe, radova i usluga) se u potpunosti briše.

7.         Stav (v) Odeljka 5.06 (renumerisan u skladu sa gore navedenim stavom 5) menja se i glasi:

"Odeljak 5.06. Planovi, Dokumenta; Evidencija

…(v)    Zajmoprimac će čuvati svu evidenciju (ugovore, naloge, fakture, račune, priznanice i druga dokumenta) kojom se dokazuju rashodi u okviru Zajma do isteka perioda od dve godine od Datuma Zatvaranja. Zajmoprimac će predstavnicima Banke omogućiti uvid u navedenu dokumentaciju."

8.         Stav (v) Odeljka 5.07 (renumerisan u skaldu sa gore navedenim stavom 5) se menja i glasi:

"Odeljak 5.07. Program monitoringa i evaluacije

…(v)    Zajmoprimac je najkasnije šest meseci nakon Datuma zatvaranja dužan da izradi i Banci dostavi ili se pobrine da se izradi i Banci dostavi izveštaj o Programu i ispunjenju obaveza strana u Sporazumu i Banke prema pravnim ugovorima i ostvarenju ciljeva Zajma i to onoliko opsežno i detaljno koliko to Banka opravdano zatraži."

9.         U prilogu, Definicije, sva relevantna pozivanja na brojeve odeljaka i stavove se menjaju kako bi se ukazalo na gore navedene izmene.

10.       Prilog se menja i unosi se novi stav 19 sa sledećom definicijom "Naknade za angažovanje", a ostali stavovi će shodno biti renumerisani:

"19.      "Naknada za angažovanjeˮ označava naknadu za angažovanje koja je definisana u Sporazumu o zajmu u Odeljku 3.01(b)."

11.       Novo označeni stav 37 (prvobitno stav 36) Priloga ("Dozvoljeni troškovi") se menja i glasi:

"37.      "Dozvoljeni troškovi"označavaju svako korišćenje Zajma za potrebe Programa, osim finansiranja rashoda koji su izuzeti u skladu sa Sporazumom o zajmu."

12.       Novo označeni stav 44 (prvobitno stav 43) Priloga ("Finansijski izveštaji") se u potpunosti briše.

13.       U stavu 48 Priloga, definicija "Pristupna naknada" se menja izmenom pozivanja na Odeljak 3.01 pozivanjem na Odeljak 3.01 (a).

14.       U stav 67 u Prilogu, definicija termina "Isplata zajma" se menja i glasi:

"67.      "Isplata Zajma" označava iznos Zajma koji se isplaćuje Banci u skladu sa Sporazumom o zajmu i ovim Opštim uslovima uključujući (ali ne ograničavajući se) sve povučene iznose glavnice, kamate, pristupnu naknadu, naknadu za angažovanje, zateznu kamatu (ukoliko postoji), premiju za otplatu duga pre dospeća, naknade za transakcije prilikom Konverzije ili rano okončanje Konverzije, varijabilnu kamatnu maržu (ukoliko postoji), premije koje se isplaćuju po uspostavljanju Najviše kamatne stope (Interest Rate Cap) ili najniže prihvatljive kamatne stopa (Interest Rate Collar) ili druge kompenzacije koje Zajmoprimac plaća."

15.       U novo označenom stavu 72 Priloga, definicija "Datum plaćanja" se menja tako što se briše reč "je" i dodaju se reči "i Naknada za angažovanje su" nakon reči "kamata".

16.       Definisan termin "Projekat" u stavu 75 Priloga menja se u "Program" i definicija se menja i glasi (smatraće se da se sva upućivanja na "Projekat" u Opštim uslovima odnose na "Program"):

"75.      "Program" označava Program definisan u Sporazumu i u čiju svrhu se Zajam odobrava."

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

 II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

Razlozi za potvrđivanje Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09 i 78/11) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 142/14), predviđeno je zaduživanje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj - Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL do 150.000.000 američkih dolara (stotinu pedeset miliona američkih dolara).

Ekonomska kriza je otkrila sve strukturalne slabosti u pogledu ekonomskog razvoja Republike Srbije što je dovelo do neophodne fiskalne konsolidacije i potrebu za završetkom nedovršene tranzicije ka tržišnoj privredi. Brzi rast koji je Republika Srbija imala u periodu od 2004. do 2008. godine je postignut najviše zahvaljujući domaćoj potrošnji. Kriza je otkrila ključne strukturne slabosti i prepreke koje sprečavaju održiv ekonomski razvoj uključujući sveprisutan uticaj države na privredu, kao i nepovoljno poslovno okruženje koje se pre svega ogleda kroz komplikovanu administrativnu proceduru. Loša ekonomska politika koja je bila dodatno pogoršana globalnom svetskom krizom dovela je do udvostručenog iznosa javnog duga od 2009. godine i u 2014. godini javni dug iznosi preko 70 procenata BDP. Istovremeno, stanje javnih garancija, koje su izdate uglavnom u korist državnih preduzeća, je poraslo sa otprilike 3 posto BDP-a u 2008. godini na preko 6 posto na kraju 2014. godine.

Reforma državnih preduzeća je od ključnog značaja za uspeh ekonomskog programa Vlade Republike Srbije. Uprkos značajnim dostignućima u ranim godinama tranzicije ka tržišnoj ekonomiji, gde je privatizovano preko 2.700 preduzeća, preostalo je još 1.300 državnih preduzeća koja zapošljavaju preko 280.000 ljudi. Loše poslovanje javnih preduzeća dovodi do toga da preduzeća, kako bi opstala, primaju značajne direktne budžetske subvencije i povoljne kredite, kao i indirektnu podršku u različitim oblicima, uključujući neplaćene poreze i doprinose, državne garancije za kredite, a sa druge strane ostaju dugovanja prema drugim državnim organima i javnim komunalnim preduzećima.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj ima na raspolaganju različite modalitete finansiranja koji su namenjeni za podršku strukturnim reformama i ekonomskom razvoju zajmoprimaca, a u ovom slučaju biće korišćen zajam za razvojnu politiku (Development Policy Lending - DPL). Ovim finansijskim instrumentom obezbeđuje se neposredna budžetska podrška za sprovođenje reformi usmerenih na ostvarivanje skupa konkretnih razvojnih rezultata. Razvojne projekte sprovode zajmoprimci, prateći unapred utvrđen set indikatora u formi institucionalnih i reformskih mera u oblasti konkretnih politika kako bi se obezbedio napredak u ispunjenju postavljenih ciljeva reformskog programa države.

Reformske mere zajmoprimca potvrđuju se u formi Pisma o razvojnoj politici (Letter of Development Policy), tokom pregovora sa Svetskom bankom a zasnovane su na već usvojenim merama i dokumentima Vlade.

Sredstva ovog zajma će se iskoristiti u svrhu razvoja i restrukturiranja preduzeća u Republici Srbiji.

Sporazum o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL), potpisan je 17. aprila 2015. godine u Vašingtonu, Distrikt Kolumbija, Sjedinjene Američke Države.

Sporazumom o zajmu predviđeno je da Republika Srbija zaduži kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu do 88.300.000 evra (slovima: osamdesetosam miliona trista hiljada evra). Originalan iznos zajma od 100.000.000 američkih dolara (stotinu miliona američkih dolara) konvertovan je u evre, a iznos zajma u evrima je određen na osnovu kursnog odnosa između američkog dolara i evra na dan 31. januar 2015. godine, koji predstavlja poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se održavaju pregovori i izvršeno je zaokruživanje iznosa na najbližu stotinu hiljada evra.

Sporazumom o zajmu je predviđeno da Banka odobri kredit pod sledećim uslovima:

- Zajam u iznosu do 88.300.000 evra (slovima: osamdesetosam miliona trista hiljada evra);

- period trajanja zajma - 20 godina;

- grejs period (period počeka) - 8 godina;

- kamatna stopa je šestomesečni EURIBOR plus varijabilna marža koja trenutno iznosi 0,60%;

- pristupna naknada koja se plaća banci iznosi 0,25% od iznosa zajma i plaća se jednokratno;

- naknada na nepovučena sredstva (naknada za angažovanje sredstava) koja se plaća banci iznosi 0,25% na godišnjem nivou na nepovučena sredstva zajma. Planirano je da se zajam povuče u jednoj tranši neposredno posle datuma efektivnosti zajma te ovi troškovi će postojati samo u 2015. godini;

- Republika Srbija će vratiti kredit u 24 uzastopne polugodišnje rate, svakog 15. juna i 15. decembra svake godine, počevši od 15. juna 2023. Godine

.III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisanog 17. aprila 2015. godine u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države.

Odredba člana 2. ovog zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL) u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. ovog zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu i sprovođenje aktivnosti radi postizanja navedenih ciljeva u okviru ovog programskog zajma, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu.

Napomena redakcije: Verziju teksta na engleskom jeziku možete pogledati na sajtu Narodne skupštine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Srbije, 02.06.2015.