Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• PRIMER: ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI POSLE UTVRĐENE NEUSTAVNOSTI OBRAČUNAVANJA KAMATE KONFORMNIM METODOM, KADA JE KAMATA DOSUĐENA KAO SPOREDNO POTRAŽIVANJE, A IZVRŠENJE SPROVEDENO
• PRIMER: ZAHTEV ZA OTKLANJАNJE NEPRAVILNOSTI POSLE UTVRĐENE NEUSTAVNOSTI OBRAČUNAVANJA KAMATE KONFORMNOM METODOM, KADA JE KAMATA DOSUĐENA KAO SPOREDNO POTRAŽIVANJE, A IZVRŠENJE DELIMIČNO SPROVEDENO
• PRIMER: ZAKLJUČAK SUDA SA NALOGOM ZA UREĐENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE PODNETOG RADI NAPLATE KAMATE KAO GLAVNOG DUGA, POSLE UTVRĐENE NEUSTAVNOSTI OBRAČUNAVANJA KAMATE KONFORMNIM METODOM

• Stručni komentar - POZITIVNE OBAVEZE DRŽAVE U VEZI SA RASVETLJAVANJEM NESTANKA BEBA - PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ZORICA JOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE BR. 21794/08
• Stručni komentar - SUKOBI STVARNE NADLEŽNOSTI IZMEĐU SUDOVA OPŠTE NADLEŽNOSTI: • Sukobi stvarne nadležnosti između osnovnih i viših sudova •
• Pitanje i odgovor - PRAVO ZAPOSLENE DA SE VRATI NA POSAO PRE ROKA NAVEDENOG U REŠENJU ZA KORIŠĆENJE PORODILJSKOG ODSUSTVA
• Pitanje i odgovor - PRUŽANJE USLUGE ISHRANE I PIĆA ZAPOSLENIMA U TOKU PROCESA RADA U SOPSTVENIM PROSTORIJAMA PRAVNOG LICA

Izvor: Paragraf Lex