Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA ODLUČIVANJEM O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U KAPITALU BDD


Broj: 2/0-13-460/3-13
Beograd, 8.8.2013. godine

"Brokersko-dilersko društvo obratilo se Komisiji za hartije od vrednosti sa zahtevom br. II 1637/13 od 12.7.2013. godine za davanje mišljenja u vezi sa odlučivanjem o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu brokersko-dilerskog društva.

U zahtevu iznosi sledeće:

- da je jedan od akcionara BDD društvo sa ograničenom odgovornošću (dalje: Prenosilac) domaće pravno lice koje ima kvalifikovano učešće u kapitalu;

- da je Prenosilac izvršio statusnu promenu izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva, (dalje: Sticalac), te da je Sticalac osnovan u formi društva sa ograničenom odgovornošću, izdvajanjem dela imovine i obaveza i dela osnovnog kapitala, a između ostalog i prenosom akcija koje Prenosilac poseduje u BDD-u, a vlasnici Sticaoca imaju isto proporcionalno učešće koje imaju i u Prenosiocu;

- da bi Sticalac ovakvim prenosom postao neposredni vlasnik, odnosno akcionar BDD-a umesto prethodnog akcionara, a da krajnji vlasnik akcija BDD-a ostaje nepromenjen, što bi značilo da se kontrola od strane akcionara BDD ne bi promenila, a samim tim ni poslovanje ni organizacija BDD-a.

Povodom navedenog, BDD iznosi zaključak da, u konkretnom slučaju, ne dolazi do promene krajnjih osnivača, a ostaje isto proporcionalno učešće u kapitalu oba pravna lica, a kompanije koje ulaze u sastav Sticaoca posluju i imaju finansijske izveštaje dugi niz godina, koji su prethodno bili uključeni u finansijske izveštaje Prenosioca. BDD je mišljenja da prilikom podnošenja zahteva Komisiji za davanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća za ovog sticaoca nema osnova u konkretnom slučaju u primeni odredbi važećih propisa koji se odnose na ispunjenje propisanog uslova o upisu u registar privrednih subjekata najmanje godinu, odnosno posedovanje jednog revidiranog finansijskog izveštaja.

Iz navedenih razloga, BDD se obratilo Komisiji sa zahtevom za davanje mišljenja, kako sledi:

Da li Sticalac, kao društvo koje nastaje statusnom promenom, i pre isteka roka od godinu dana, može da stekne kvalifikovano učešće u kapitalu BDD-a, obzirom da se krajnji vlasnik akcija BDD-a ne bi promenio, čime bi se zadržala postojeća kontrola nad BDD-om?

Povodom navedenog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti je 180. sednici VIII saziva održanoj 8.8.2013. godine donela sledeće:

M I Š LJ E NJ E

Kada je u pitanju sticanje kvalifikovanog učešća u brokersko-dilerskom društvu članom 150. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) propisana je shodna primena odredbi o kvalifikovanom učešću i kontroli iz poglavlja VII ovog zakona koje se odnose na posredno ili neposredno sticanje odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća u organizatoru tržišta.

Pravilnikom o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu berze, brokersko-dilerskog društva i Centralnog registra hartija od vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011 - dalje: Pravilnik), regulisani su način i uslovi za sticanje kvalifikovanog učešća, zahtev i dokumentacija neophodna za davanje saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu navedenih subjekata.

Članom 5. Pravilnika taksativno je navedena dokumentacija koja se Komisiji za hartije od vrednosti uz zahtev dostavlja, pa za lice koje namerava da posredno ili neposredno stekne ili poveća procenat kvalifikovanog učešća Komisija ima jasan uvid u specifične i objektivne okolnosti relevantne za odlučivanje o zahtevu za sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu.

Ukazujemo da je Pravilnikom predviđeno obavezno prilaganje uz zahtev određene dokumentacije pa nedostatak potpune dokumentacije predstavlja formalni nedostatak zbog kojeg se po takvom zahtevu ne može postupati. U tom slučaju, Komisija ima obavezu da postupi na osnovu člana 10. Pravilnika i člana 58. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) i da donose zaključak o odbacivanju podnetog zahteva.

Dakle, u slučaju kada lice, koje namerava da stiče kvalifikovano učešće, podnese zahtev za sticanje kvalifikovanog učešća u brokersko-dilerskom društvu, Komisija za hartije od vrednosti prethodno ispituje da li je uz zahtev dostavljena dokumentacija koja je propisana članom 5. citiranog pravilnika.

Kada je reč o kvalifikovanom učešću u kapitalu koje stiče novoosnovano pravno lice, odredbom člana 5. stav 3. Pravilnika, propisano je da je neophodno da je to pravno lice, pre podnošenja zahteva, upisano u registar privrednih subjekata najmanje godinu dana, odnosno da ima bar jedan revidirani finansijski izveštaj.

U cilju obezbeđenja sigurnog i dobrog upravljanja brokersko-dilerskim društvom, u kome se sticanje predlaže, uzimajući u obzir odgovarajući uticaj sticaoca na brokersko-dilersko društvo, Komisija za hartije od vrednosti ocenjuje podobnost i pouzdanost lica i finansijsku opravdanost predloženog sticanja, ceneći propisane kriterijume i, između ostalog, za sticaoca pravno lice i finansijski položaj i uspešnost poslovanja (član 8. stav 1. tač. 1) alineja 1 Pravilnika).

Iz svega gore navedenog jasno proističe da je za pravno lice koje namerava da stekne kvalifikovano učešće u brokersko-dilerskom društvu nužno da ima dobar poslovni ugled i valjan finansijski položaj. Ocenu podobnosti i pouzdanosti, poslovnog ugleda i finansijskog položaja daje Komisija za hartije od vrednosti, kako bi se sprečilo da nepouzdana lica stiču upravljanje u brokersko-dilerskom društvu. Stoga se Zakonom o tržištu kapitala i Pravilnikom zahteva ispunjenje niza taksativno nabrojanih kriterijuma kao i sprovođenje posebnog postupka za davanje saglasnosti i svi propisani kriterijumi moraju da se ispune, inače sticalac koji namerava da stekne učešće ne može dobiti saglasnost.

Pravno lice koje nastaje statusnom promenom izdvajanjem uz osnivanje novog privrednog društva, i pored okolnosti da se krajnji vlasnik akcija BDD-a ne bi promenio čime bi se zadržala postojeća kontrola nad BDD-om, nije izuzeto od obaveze da je pre podnošenja zahteva upisano u registar privrednih subjekata najmanje godinu dana, odnosno da poseduje bar jedan revidirani finansijski izveštaj."

Predsednik Komisije
dr Zoran Ćirović 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 2.9.2013.