Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN AKT UPRAVE CARINA O SPROVOĐENJU OBEZBEĐENJA PLAĆANJA CARINSKOG DUGA KOJI BI MOGAO NASTATI KOD PREFERENCIJALNOG UVOZA (DEPOZIT)


"U cilju efikasnog izvršenja svih zadataka iz nadležnosti, a polazeći od sveobuhvatne analize okolnosti, potreba i rizika, Uprava carina otpočinje primenu obezbeđenja plaćanja carinskog duga koji bi mogao nastati kod preferencijalnog uvoza pojedinih roba. Obezbeđenje plaćanja čiji je osnov sumnja u blagovremenost naplate carinskog duga koji bi mogao nastati u postupcima naknadnih provera prihvaćenih dokaza o preferencijalnom poreklu robe, zahtevaće se i sprovoditi samo u slučajevima i pod uslovima koji će biti jasno određeni kao rizični od strane Uprave carina, a o čemu će se informacija blagovremeno proslediti radi primene na jedan od dostupnih načina (aktom Uprave carina ili kroz ISCS)...."

Kompletan tekst možete preuzeti putem linka: http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/ObezbedjenjeCarinskogDugaDepozit.pdf (ONLINE)

 Predmet: Sprovođenje obezbeđenja plaćanja carinskog duga koji

bi mogao nastati kod preferencijalnog uvoza (depozit)

U cilju efikasnog izvršenja svih zadataka iz nadležnosti, a polazeći od sveobuhvatne analize okolnosti, potreba i rizika, Uprava carina otpočinje primenu obezbeđenja plaćanja carinskog duga koji bi mogao nastati kod preferencijalnog uvoza pojedinih roba. Obezbeđenje plaćanja čiji je osnov sumnja u blagovremenost naplate carinskog duga koji bi mogao nastati u postupcima naknadnih provera prihvaćenih dokaza o preferencijalnom poreklu robe, zahtevaće se i sprovoditi samo u slučajevima i pod uslovima koji će biti jasno određeni kao rizični od strane Uprave carina, a o čemu će se informacija blagovremeno proslediti radi primene na jedan od dostupnih načina (aktom Uprave carina ili kroz ISCS).

Obezbeđenje plaćanja kod preferencijalnog uvoza robe, sprovodiće se na sledeći način:

Kada se za vreme provere carinske deklaracije u smislu člana 93. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, broj 18/2010 i 111/2012), u informacionom sistemu carinske službe pojavi signalna poruka za polaganje obezbeđenja plaćanja carinskog duga ili se za određenu robu i/ili uvoznike, aktom Uprave carina prosledi radi primene, informacija o postojanju visokog rizika po blagovremenost u plaćanju carinskog duga koji bi mogao nastati, zbog čega se mora tražiti obezbeđenje plaćanja kod preferencijalnog uvoza robe, deklarantu će se naložiti dostavljanje dokaza o polaganju jednog obezbeđenja za plaćanje obračunatog carinskog duga koji može nastati u skladu sa stavom 2. člana 225. Carinskog zakona.

U skladu sa članom 229. Carinskog zakona, obezbeđenje može biti:

- gotovinsko (potvrda o uplati gotovinskih sredstava na depozitni račun carinarnice) ili

- bankarska garancija.

Visina obezbeđenja koja će se zahtevati u carinskom postupku biće jednaka carinskom dugu koji može nastati, a on predstavlja razliku carinskog duga koji nastaje primenom opšte stope carine i preferencijalne stope carine na utvrđenu carinsku vrednost. Za pravilnost utvrđene visine obezbeđenja i njegovu tačnost lično će biti zaduženi i odgovorni šefovi carinskih ispostava.

Ako deklarant ne prihvati postavljene uslove i ne položi obezbeđenje za plaćanje carinskog duga koji bi mogao nastati, carinski organ će u smislu člana 100. Carinskog zakona preduzeti potrebne mere koje podrazumevaju poništenje prihvaćene carinske deklaracije i nalaganje stavljanja robe u drugi carinski dozvoljeni postupak.

Ako deklarant nastavlja započeti postupak, dužan je da u odobrenom roku dostavi dokaz o položenom obezbeđenju. Deklarant je slobodan u izboru između dve vrste obezbeđenja za plaćanje carinskog duga i to:

1)      deponovanjem gotovine, koje se vrši uplatom određenog iznosa na depozitni račun postupajuće carinarnice sa pozivom na broj koji će carinarnice formirati tako da omoguće lako prepoznavanje vrste uplate. Nakon uplate deklarant će biti u obavezi da odseku za finansijsko-materijalne poslove postupajuće carinarnice dostavi dokaz o uplati, kako bi se nakon sravnjivanja sa prispelim uplatama na depozitni račin, omogućio nastavak započetog postupka.

2) polaganjem pojedinačne bankarske garancije, koja glasi na iznos konkretnog obezbeđenja.

Napominjemo da u slučaju kada se obezbeđenje plaćanja carinskog duga vrši polaganjem bankarske garancije, rok važenja iste u skladu sa stavom 2. člana 232. Carinskog zakona mora biti najmanje godinu dana od dana kada se roba pušta u slobodan promet.

Priloženi dokaz o obezbeđenju plaćanja carinskog duga uneće se u rubriku 44 carinske deklaracije sa sledećim podacima:

1) kod deponovanja gotovine O15/ _____________/________________

iznos / poziv na broj

2) kod bankarske garancije O16/_____________/________/______________/2013

Iznos/šifra CI/broj garancije/godina

Naknadno unošenje podataka o obezbeđenju u rubriku 44. carinske deklaracije će se vršiti ili po zahtevu stranke u skladu sa članom 90. Carinskog zakona ili kroz zapisnik carinskog organa o kontroli prihvaćene deklaracije.

Pokretanje postupka naknadne provere carinarnice će vršiti na način kako je objašnjeno u tački 8.3 akta Uprave carina broj 148-03-030-02-65/2011 od 03.06.2011. godine. To znači da ako se određena provera koja se treba izvršiti odnosi na proveru podnetog dokaza o poreklu robe, roba se može pustiti deklarantu pre završetka provere. Pri tome, deklarant se obaveštava da je pokrenut postupak provere porekla podnetog uz deklaraciju (Primerak obaveštenja iz akta Uprave carina broj 148-03- 030-02-65/2011 od 03.06.2011. nalazi se i u prilogu ovog akta (Prilog 5)). U tom slučaju, mora biti navedeno da je dokaz o poreklu poslat na proveru, te navesti o kojem dokazu o poreklu se radi. Obračun duga izvršiće se prema utvrđenoj carinskoj vrednosti. Nakon obavljene provere dokaza o poreklu robe, a u zavisnosti od rezultata te provere, odnosno ako se prihvata podneti dokaz o poreklu, carinski službenik o istome sastavlja napomenu u rubriku D/J carinske deklaracije i obaveštava deklaranta. Ako se, nakon provere dokaza o poreklu, isti ne prihvata, predmet se prosleđuje odseku za carinsko-upravni postupak radi donošenja rešenja u smislu člana 96. stav 1. Carinskog zakona.

Tek nakon polaganja obezbeđenja, ali i ispunjenja ostalih zakonskih uslova, roba će biti puštena deklarantu. Istovremeno, carinarnice će bez odlaganja uputiti Upravi carina-Odeljenju za poreklo robe, inicijativu za pokretanje postupka naknadne provere prihvaćenih dokaza o poreklu, sa posebnom naznakom hitnosti zbog položenog obezbeđenja plaćanja carinskog duga.

Nakon što Uprava carina dobije potpuni nalaz strane carinske administracije, obavestiće nadležnu carinarnicu o rezultatima, radi daljeg sprovođenja postupka i donošenja odgovarajućeg upravnog rešenja kojim će se, pored ostalog, odrediti postupanje sa deponovanim gotovinskim sredstvima ili rezervisanim iznosom položene bankarske garancije, i to:

1. Kada je nalaz pozitivan, odnosno potvrđuje se deklarisano preferencijalno poreklo, tada nema osnova za izmenu carinske deklaracije u smislu brisanja bilo kakvih podataka u prihvaćenoj carinskoj deklaraciji. Uprava carina/carinarnice će shodno tome vratiti položeni oblik obezbeđenja u skladu sa članom 603. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“, broj 93/2010);

2. Kada je nalaz negativan, odnosno osporeno je deklarisano preferencijalno poreklo, carinarnice će, kao i do sada upravnim rešenjem, vršiti izmenu odgovarajućih podataka i rubrika u prihvaćenoj carinskoj deklaraciji.

3. Ujedno vas obaveštavamo da primena obezbeđenja plaćanja carinskog duga, na napred izneti način, počinje dana 09.09.2013. godine.

Carinarnice će biti naknadno obaveštene u kojim slučajevima će biti potrebno polaganje obezbeđenja.

Ovim raspisom stavlja se van snage akt Uprave carina broj 148-07-483-00-23/2009 od 06.03.2009. godine.

(Akt Uprave carina broj 148-07-483-01-162/2013 od 21.08.2013.) 4

Прилог 5

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЦАРИНА

ЦАРИНАРНИЦА _______________

ЦИ _______________________

Број:

Место и датум:

___________________________

(назив и адреса увозника)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да смо, у складу са чланом ___ Споразума о слободној трговини између Републике Србије и _________________ , код стране администрације покренули поступак накнадне провере издатог доказа о пореклу за стицање преференцијала за следећу робу:

________________________________________________________

________________________________________________________

(трговачки назив робе)

Поступак провере ће се обавити по:

___________________________________________________________________________________

(ЕУР.1, број и издавалац или изјава на рачуну и издавалац, а за овлашћеног извозника и број)

Предметна роба оцарињена је по увозној царинској декларацији:

___________________________________________________________________________________

(шифра ЦИ/број ЈЦИ/датум)

Овлашћени царински службеник

М.П. ________________________________

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 2.9.2013.