Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: IRELEVANTNOST DOKAZA ZA OSNOVANU SUMNJU DA JE IZVRŠENO KRIVIČNO DELO PROTIV DRŽAVLJANINA DRŽAVE ZAMOLJENE ZA IZRUČENJE - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju: član 8
  • Apelacioni sud u Beogradu: IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI OD STRANE GRUPE - Krivični zakonik: član 346 i član 350 st. 2 i 3
  • Apelacioni sud u Beogradu: PODNOŠENJE KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG KRŠENJA ZAKONA OD STRANE SUDIJE I PORED SVESTI OKRIVLJENOG O NEPOSTOJANJU KRIVIČNE ODGOVORNOSTI - Krivični zakonik: čl. 334 i 360
  • Apelacioni sud u Beogradu: PREKRŠAJNA ODGOVORNOST ZA PREDUZETE RADNJE KOJE SE NE MOGU KVALIFIKOVATI KAO KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE - Krivični zakonik: član 182
  • Upravni sud: ODLUKA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O PLAĆANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - Zakon o planiranju i izgradnji: član 89
  • Upravni sud: PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA ZBOG POVREDE PRAVA STRANKE DA UČESTVUJE U UPRAVNOM SPORU - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 tačka 6)
  • Upravni sud: POVREDA MATERIJALNOG ZAKONA KAO USLOV ZA UKIDANJE KONAČNOG REŠENJA PO OSNOVU SLUŽBENOG NADZORA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 253 stav 2
  • Upravni sud: ZAKONITOST RASPOREĐIVANJA CIVILNOG LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE NA ODGOVARAJUĆE FORMACIJSKO MESTO VAN MESTA U KOJEM RADI - Zakon o Vojsci Srbije: član 126 st. 3 i 4
  • Viši sud u Pančevu: OBAVEŠTAVANJE ZAINTERESOVANIH LICA O PROGLAŠENJU TESTAMENTA NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU - Zakon o vanparničnom postupku: čl. 106 i 129
  • Viši sud u Pančevu: POZIVANJE NASLEDNIKA NA PRIZNAVANJE VALJANOSTI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - Zakon o vanparničnom postupku: čl. 113 i 120
Izvor: Paragraf Lex