Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2013. GODINE


PRAVILNIK O CENTRIMA ZA OBUKU I POTVRDAMA O OBUČENOSTI VATROGASNO-SPASILAČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)

• Centar za obuku je dužan da sačini raspored svih obuka koje planira u narednoj kalendarskoj godini i da ga objavi na svojoj internet stranici ili na internet stranici aerodroma na kome se planira održavanje obuke, najkasnije do početka septembra tekuće godine.

PRAVILNIK O FITOSANITARNOM PREGLEDU BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA I O BILJNOM PASOŠU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2013. godine, osim:

1) odredaba čl. 2. do 12, člana 13. stav 1, člana 14. st. 1, 4. i 5, člana 15, člana 16. stav 1, čl. 17, 20, 22, člana 23. stav 1. tačka 3), člana 23. stav 2, čl. 24. do 28, člana 30. stav 1. i čl. 31. do 33. ovog pravilnika, u delu koji se odnosi na sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja, a koje se primenjuju od 1. septembra 2012. godine;

2) odredaba člana 14. stav 2, člana 18, člana 19. stav 2, člana 29. i člana 30. stav 2. ovog pravilnika, koje se odnose na zaštićena područja, a koje se primenjuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

• Društvo je dužno da, obračunava stopu prinosa za svaki investicioni fond kojim upravlja četiri puta godišnje i to na dan 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra tekuće godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kod fondova očuvanja vrednosti je dopušteno mesečno objavljivanje stope prinosa.

PRAVILNIK O ISPITU ZA PROSVETNOG SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2005 i 67/2005)

• Zaposleni stiče pravo da prijavi ispit u roku od tri do pet meseci od prijema u radni odnos, a da ga položi - do isteka roka od šest meseci od prijema u radni odnos.

Ako rok za polaganje ispita ističe u vreme trajanja letnjeg školskog raspusta, zaposleni ima pravo da ga položi najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2013)

• Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 2. septembra 2013. godine, a završava se u petak, 27. decembra 2013. godine.

• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

3) pripadnici Jevrejske zajednice - 14. septembra 2013. godine, na prvi dan Jom Kipura;

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2013 i 8/2013)

• Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 2. septembra 2013. godine, a završava se u petak, 27. decembra 2013. godine.

• Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

3) pripadnici Jevrejske zajednice - 14. septembra 2013. godine, na prvi dan Jom Kipura;

PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2013)

• Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne ovce i koze, kvalitetne priplodne krmače, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja, i to:

2) od 1. septembra tekuće do 31. januara naredne godine - za grla uključena u proizvodnju od 1. jula do 31. decembra kalendarske godine.

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE, ODNOSNO SKIDANJE LEKOVA SA LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

• Zahtevi za stavljanje leka čiji se INN i isti ili srodan farmaceutski oblik ne nalazi na važećoj Listi lekova podnose se Republičkom fondu dva puta godišnje i to u periodu od 15-31. marta i u periodu od 15-30. septembra svake kalendarske godine.

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 5. stav 3. tačka 4) koji se primenjuje od 1. septembra 2013. godine i člana 5. stav 3. tačka 2) koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine.

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NAFTOM I DERIVATIMA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba koje se primenjuju: član 6. stav 2. od 1. januara 2012. godine; član 3. stav 11. od 1. marta 2012. godine; član 4. stav 2. tačka 2) od 1. septembra 2012. godine i član 4. stav 2. tačka 4) od 1. septembra 2013. godine.

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)

• Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu, i to:

2) od 1. septembra tekuće do 31. januara naredne godine - za grla uključena u proizvodnju od 1. jula do 31. decembra kalendarske godine.

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, KAO I O NAČINU KONTROLE OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2012 i 19/2013)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2013. godine.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2009)

• Listu udžbenika i nastavnih sredstava iz stava 2, koji će se koristiti u radu, na predlog nastavnika, Ministarstvu dostavlja koordinator, najkasnije do 30. septembra tekuće školske godine.

PRAVILNIK O PREUZIMANJU EVROPSKIH PROPISA O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ NOVE GENERACIJE EVROPSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM (SESAR) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012)

• Na osnovu odobrene procene troškova projekta i uzimajući u obzir komentare primljene od članova, izvršni direktor priprema nacrt budžeta za narednu godinu i isti podnosi Upravnom odboru na usvajanje pre 30. septembra.

PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA, ODVOJENIH RAČUNA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE OPERATORA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011)

• Rok za prvo interno regulatorno izveštavanje po modelu tekućih troškova iz stava 1. ovog člana je 30. septembar 2013. godine, na osnovu finansijskih izveštaja za poslovnu 2012. godinu koji su bili predmet nezavisne revizije.

PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012 i 31/2013)

• Grupni lov na divlje svinje na posebno uređenom ograđenom delu lovišta za grupni lov divljih svinja, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. septembra do 31. januara.

Korisnik lovišta odmah po izvršenom grupnom lovu divljih svinja obaveštava nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači.

Grupni lov na krupne zveri u otvorenom lovištu u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom može da se organizuje u periodu od 1. septembra do 28. februara.

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje 1. septembra 2013. godine.

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROGRAMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG REVIZORA I REVIZORA ("Sl. list SRJ", br. 13/2000, 14/2000 - ispr., 33/2002 i 54/2002)

• Prijava za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog revizora i revizora (br. 1) podnosi se za sve predmete koje kandidat polaže, zaključno do 31. marta tekuće godine za majski ispitni rok, odnosno do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok.

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)

• Narodna biblioteka Srbije 1. septembra svake godine raspisuje konkurs koji traje do 30. septembra.

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013)

• Ako nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu posle isteka roka za obnovu registracije iz stava 1. ovog člana, ali ne kasnije od 30. septembra za tekuću godinu, dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, to zemljište će se upisati u Registar.

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO ("Sl. glasnik RS", br. 28/2013)

• Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

3) za treći kvartal (1. jul - 30. septembar kalendarske godine) - od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće kalendarske godine;

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2009 i 94/2010)

• Prijava se podnosi do 31. marta tekuće godine za majski ispitni rok, odnosno do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDNIH MODELA UGOVORA I PREDUGOVORA O OTKUPU UKUPNOG IZNOSA PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

• Prodavac je obavezan da najkasnije do 15. septembra svake kalendarske godine tokom važenja ovog ugovora, dostavi Kupcu plan rada Elektrane za narednu godinu i to na formularu Kupca.

• Prodavac će najkasnije do 15. septembra svake kalendarske godine tokom važenja ovog ugovora, dostaviti Kupcu godišnji plan održavanja Elektrane za narednu godinu i to na formularu Kupca, uključujući remont i sva druga planska isključenja agregata, odnosno planirani instalisani kapacitet u elektrani koji neće biti raspoloživ u pojedinim periodima tokom godine.

• Prodavac će, najkasnije do 15. septembra svake kalendarske godine tokom važenja ovog Ugovora, dostaviti Kupcu svoj plan rada Elektrane za narednu godinu i to na formularu koji je definisao Kupac u skladu sa članom 45. ovog ugovora.

• Prodavac će, najkasnije do 15. septembra svake kalendarske godine tokom važenja ovog Ugovora, dostaviti Kupcu svoj godišnji plan održavanja Elektrane za narednu godinu, uključujući remont, negu i sva druga planska isključenja agregata, odnosno planirani instalisani kapacitet svih agregata u Elektrani koji neće biti raspoloživi u pojedinim periodima tokom godine zbog održavanja i to na formularu koji je definisao Kupac u skladu sa članom 45. ovog ugovora.

Izvor: Redakcija, 1.9.2013.