Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE, KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE


Ovo korisničko uputstvo predstavlja materijal namenjen svim licima koja su zainteresovana za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800S) koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za grejanje, kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe.

Refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800S) ostvaruje kupac - krajnji korisnik derivata nafte u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte koriste, i to:

1) za gasna ulja i tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Zakon), koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe;

2) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju;

3) za gasna ulja i tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona, koji se koristi za grejanje, ostvaruje privredni subjekt radi zagrevanja poslovnog, odnosno fizičko lice radi zagrevanja stambenog prostora;

4) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona, koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije i

5) za gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800S iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja i tečni naftni gas) koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje ostvaruje kupac - krajnji korisnik pod uslovom:

- da te derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača;

- da je na te derivate nafte uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize;

- da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, ili da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte.

Kompletan tekst možete preuzeti putem linka http://www.poreskauprava.gov.rs/pdf/UputstvoRefakcijaNafta.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 2.7.2013.