Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAMENE STARIH ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA NOVIM ELEKTRONSKIM ZDRAVSTVENIM KARTICAMA


U toku je procedura zamene starih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim karticama, koja je vrlo jednostavna i slična je dosadašnjoj zameni papirnih zdravstvenih knjižica.

Republički fond za zdravstveno osiguranje predvideo je da se projekat zamene papirnih zdravstvenih knjižica obavlja u dve faze. U prvoj fazi, dakle od jula do septembra 2013. godine, predviđen je pilot projekat izdavanja 80.000 elektronskih zdravstvenih kartica u Filijali RFZO za Kolubarski okrug, dok će se u drugoj fazi od oktobra ove godine, izdavanje elektronskih zdravstvenih kartica proširiti na celu Srbiju.

Filijala RFZO za Kolubarski okrug sa sedištem u Valjevu, izabrana je za pilot projekat, jer je u pitanju filijala srednje veličine, što je pogodno za efektivnu i efikasnu proveru i usavršavanje celokupne procedure zamene, odnosno izdavanja nove elektronske zdravstvene kartice. Takođe, u okviru ove filijale postoje već razvijeni informacioni sistemi i informatička povezanost između filijale RFZO i svih zdravstvenih ustanova, na primarnom i sekundarnom nivou, kao i sa apotekarskom ustanovom Valjevo, što će doprineti da građani Kolubarskog okruga uskoro uvide prednosti koje pruža nova elektronska zdravstvena kartica.

Prednosti nove elektronske zdravstvene kartice

Najznačajnija prednost za građane i poslodavce je što više neće biti neophodno da zbog overe knjižice, odlaze u filijale RFZO i preuzimaju markice. To će značajno i smanjiti utrošeno vreme koje su do sada građani i poslodavci odvajali za te administrativne poslove.

Nova zdravstvena kartica omogućiće promene ličnih podataka o osiguraniku (promenu adrese prebivališta, promenu podataka o poslodavcu, izmenu osnova osiguranja i dr) bez promene same kartice, već će se novi podaci samo učitati na čip kartice.

Izdavanje elektronske zdravstvene kartice, predstavlja temelj i neophodan preduslov za sve buduće projekte elektronskog zdravstva, koje će zdravstvene ustanove moći da uspostave, kao što su zakazivanje pregleda od kuće, elektronsko upućivanje pacijenata iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu... Pomenuti elektronski servisi koje elektronska zdravstvena kartica obezbeđuje, značajno će ubrzati rad zdravstvenih radnika, omogućiti im da više vremena posvete samom pacijentu i time pruže kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

Elektronska zdravstvena kartica omogućiće uspostavljanje sigurnih i efikasnih elektronskih servisa u RFZO. Za početak biće pojednostavljena provera datuma overe kartice od strane osiguranika i zdravstvenih ustanova korišćenjem elektronskih servisa.

Uvođenje zdravstvenih kartica onemogućiće zloupotrebe. Takođe, i sigurnosni sistemi na kartici obezbeđuju visoku zaštitu podataka na čipu.

Napominjemo da elektronska zdravstvena kartica neće sadržati nikakve podatke o pruženim zdravstvenim uslugama, podatke o lekovima dobijenim na recept, kao ni druge podatke o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja, već samo lične podatke koji su se i do sada nalazili na papirnoj zdravstvenoj knjižici.

Izgled i podaci na elektronskoj zdravstvenoj knjižici

Na kartici će biti vidljivi ime i prezime osiguranog lica, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice, dok će se na čipu pored tih podataka, nalaziti JMBG i adresa osiguranika, matična filijala RFZO kod koje je lice osigurano, obveznik uplate doprinosa, kao i period do kada je kartica overena.

Procedura zamene

Poslodavac u svojoj matičnoj filijali RFZO preuzima spisak sa ličnim podacima svih zaposlenih i članova njihovih porodica, osiguranih preko tog poslodavca kako bi proverili i potvrdili da su podaci koje RFZO poseduje tačni. Nakon što poslodavac izvrši proveru i potpiše spisak kojim potvrđuje da su podaci tačni i ispravni, filijala RFZO elektronskim putem prosleđuje zahtev za personalizaciju Zavodu za izradu novčanica. Ista procedura važi i kada zamenu obavlja sam osiguranik za sebe i članove svoje porodice.

Bitno je napomenuti da ukoliko osiguranik poseduje staru zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova elektronska kartica. Ukoliko osiguranik ne poseduje staru zdravstvenu knjižicu, ali ima pravo na zdravstveno osiguranje, izdaće mu se privremena Potvrda koja važi do uručivanja nove zdravstvene kartice. Sva pitanja koje građani i poslodavci imaju u vezi sa novom zdravstvenom karticom mogu poslati na kzo@rfzo.rs.

Nova zdravstvena kartica će koštati 500 dinara i imaće rok važenja 10 godina.

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2.7.2013.