Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Apelacioni sud u Beogradu: FORMA ODLUKE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA ODREĐIVANJE JEMSTVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 205
 • Apelacioni sud u Beogradu: INDIVIDUALIZACIJA RAZLOGA ZA PRODUŽENJE MERE ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA - Zakonik o krivičnom postupku: član 199
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAJVIŠI PROPISANI PAUŠALNI IZNOS TROŠKOVA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima: član 27
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST ODREĐIVANJA ROKA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA POSTUPKA ČIJI IZNOS NIJE ODREĐEN - Zakonik o krivičnom postupku: član 262
 • Apelacioni sud u Beogradu: UNOŠENJE SUBJEKTIVNIH OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA U IZREKU PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 420
 • Upravni sud: ODREĐIVANJE OSNOVA ZA OCENU VISINE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST PRE PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PREDAJU - Zakon o eksproprijaciji: član 35 stav 4
 • Upravni sud: ZAKONSKI RAZLOZI ZA PRIVREMENO ODUZIMANJE PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNOM LICU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 26 stav 8
 • Vrhovni kasacioni sud: IZVOĐENJE RADOVA NA PROMENI NAMENE I PRETVARANJU ŠUMSKOG U POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 24 do 26
 • Vrhovni kasacioni sud: KONFISKACIJA NEPOKRETNE IMOVINE U ODSUSTVU ODLUKE NADLEŽNOG SUDA - Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije: čl. 28 i 30
 • Vrhovni kasacioni sud: OTUĐENJE UDELA U STVARI STEČENOJ U BRAČNOJ ODNOSNO VANBRAČNOJ ZAJEDNICI - Porodični zakon: čl. 169 i 191
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA PRAVA U OBLASTI PRETVARANJA I TRANSFORMACIJE DRUŠTVENE SVOJINE U DRUGE OBLIKE SVOJINE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 21 do 26
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA PRAVILA ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG PRAVA U SLUČAJU BRISANJA UKNJIŽBE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA - Zakon o zemljišnim knjigama: paragraf 36
Izvor: Paragraf Lex