Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ZAKON O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ODOBRENJU DRŽAVNOG FINANSIJSKOG KREDITA VLADI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE VIJETNAM O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)
 • ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012 i 47/2013 - usklađeni din. izn.)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 396/92 OD 18. FEBRUARA 1992. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 273/2013 OD 19. MARTA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 274/2013 OD 19. MARTA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 275/2013 OD 19. MARTA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 276/2013 OD 19. MARTA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 277/2013 OD 19. MARTA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 278/2013 OD 19. MARTA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 279/2013 OD 19. MARTA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA U KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 327/2013 OD 8. APRILA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EZ) BR. 321/2007 OD 23. MARTA 2007. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE (EEZ) BROJ 396/92 U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • UREDBA KOMISIJE O SPROVOĐENJU (EU) BR. 441/2013 OD 7. MAJA 2013. GODINE KOJOM SE MENJAJU ILI STAVLJAJU VAN SNAGE ODREĐENE UREDBE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 3. JUNA 2013. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • PRAVILNIK O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • PRAVILNIK O IZBORU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013 i 47/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA - POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013 i 47/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA OBRADU KRVI I KOMPONENTI KRVI NAMENJENIH ZA TRANSFUZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U OKVIRU PROCESA PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)
 • UREDBA O NADZORU NAD REALIZACIJOM JAVNIH UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 273/2013 of 19 March 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/1 of 23.3.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 274/2013 of 19 March 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/5 of 23.3.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 275/2013 of 19 March 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/7 of 23.3.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 276/2013 of 19 March 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/9 of 23.3.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 277/2013 of 19 March 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/11 of 23.3.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 278/2013 of 19 March 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/13 of 23.3.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 279/2013 of 19 March 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/15 of 23.3.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 327/2013 of 8 April 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 102/8 of 11.4.2013 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 441/2013 of 7 May 2013 amending or repealing certain regulations on the classification of goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 130/1 of 15.5.2013 -
 • COMMISSION REGULATION (EC) No 321/2007 of 23 March 2007 amending Regulation (EEC) No 396/92 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 84/34 of 24.3.2007 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 396/92 of 18 February 1992 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature - "Official Journal of the European Communities", No L 49/9 of 20.2.1992 -
Izvor: Paragraf Lex