Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Upravni sud: DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Zakon o javnim nabavkama: član 44 st. 2 i 5 i član 45
 • Upravni sud: IZJAŠNJENJE O NASTAVKU POSTUPKA PRED REPUBLIČKOM KOMISIJOM ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - Zakon o javnim nabavkama: član 117 stav 1 tačka 1)
 • Upravni sud: ODBACIVANJE PREURANJENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - Zakon o javnim nabavkama: član 105 stav 5
 • Upravni sud: POČETAK I TOK ROKA ZA NASTAVAK POSTUPKA RADI ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - Zakon o javnim nabavkama: član 111 stav 4
 • Upravni sud: ZNAČAJ NAČINA DOSTAVE PISMENA REPUBLIČKOJ KOMISIJI ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - Zakon o javnim nabavkama: član 111 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: DIPLOMIRANI PRAVNIK SA POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM KAO PUNOMOĆNIK PRAVNOG LICA - Zakon o parničnom postupku: član 85 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST ZA IZMENU ODLUKE O NAČINU IZVRŠENJA PRAVNOSNAŽNO IZREČENE KAZNE ZATVORA DO GODINU DANA - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 174e
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKLJUČIVANJE SUKCESIVNIH UGOVORA SA ZAPOSLENIM ZA RAD NA ISTOVRSNIM POSLOVIMA I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 37
 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 2.4.2013. godine)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 2.4.2013. godine)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 12/2012 i 1/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O FORMIRANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" NOVI PAZAR RADI USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA" NOVI PAZAR RADI USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" NOVI PAZAR RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NOVOG PAZARA" RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA NOVOG PAZARA" RADI USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE "NOVI PAZAR" RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "KANCELARIJA ZA MLADE" NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "SPORTSKO SAJAMSKA USTANOVA PENDIK" NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O PROSEČNOJ VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
Izvor: Paragraf Lex