Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


U skladu sa Ustavom, Republika Srbija uređuje sistem zaštite životne sredine Zakonom o zaštiti životne sredine sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US) i posebnim zakonima i podzakonskim aktima. Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) uređuje se upravljanje kvalitetom vazduha i određuju mere, način organizovanja i kontrola sprovođenja zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha kao prirodne vrednosti od opšteg interesa koja uživa posebnu zaštitu. Zakon je koncipiran tako da sadrži trinaest poglavlja: Osnovne odredbe, Kontrola kvaliteta vazduha, Zahtevi kvaliteta vazduha, Strategija, planovi i programi, Mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, Poslovi merenja emisija i nivoa zagađujuće materije u ambijentalnom vazduhu, Informisanje i izveštavanje, Infomacioni sistem, Finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha, Nadzor, Nadležnost za rešavanje o žalbi, Kaznene i Prelazne i završne odredbe.

Rešenja predviđena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012) upućuju na reviziju naknada i taksi, koje su osnovni izvor finansiranja rada Fonda za zaštitu životne sredine. Rešenje o ukidanju statusa Fonda usvojeno je donošenjem Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine. Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012) donet je 25. septembra 2012. godine i stupio je na snagu 29. septembra 2012. godine. Ekonomično i efikasno vršenje ovih javnih ovlašćenja u kontekstu navedenih reformi podrazumeva da se isti mogu obavljati i u drugom organizacionom obliku tj. u sastavu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Reorganizacija sistema naknada koje čine prihod budžeta Republike Srbije, kroz donošenje posebnog Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, zahteva izmenu važećih zakona kojima je propisano plaćanje posebnih naknada u oblasti zaštite životne sredine, na osnovu revizije i procene funkcionisanja uspostavljenih sistema upravljanja u oblasti zaštite životne sredine, kao i finansiranje preko Fonda za zaštitu životne sredine.

Kompletan tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti vazduha možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4599-12.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 2.1.2013.