Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U JANUARU 2013. GODINE


UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012 i 96/2012)

• Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu 1 - Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi, i to do 31. januara 2013. godine.

Korisnik sredstava kome je rešenjem utvrđeno pravo na podsticajna sredstva na osnovu Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012), može da ostvari pravo na razliku podsticajnih sredstva u iznosu od 5.000 dinara po grlu na osnovu ove uredbe, ako podnese zahtev Upravi na Obrascu 2 - Zahtev za isplatu razlike podsticajnih sredstava za tov junadi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to do 31. januara 2013. godine.

UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 124/2004 i 27/2005)

• Obveznikom PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo smatra se i obveznik PDV koji je u periodu od 1. januara tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na ukupan promet dobara i usluga u istom periodu veća od 70%, odnosno najmanje 10.000.000 evra.

UREDBA O LISTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA, O VREDNOSTIMA EMISIJE ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA PRI ODREĐENOJ POTROŠNJI RASTVARAČA I UKUPNIM DOZVOLJENIM EMISIJAMA, KAO I ŠEMI ZA SMANJENJE EMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba člana 4. stav 4. i člana 13. stav 1. ove uredbe koje se primenjuju od 1. jula 2013. godine, odredbe člana 10. stav 1. tačka 1) ove uredbe koja se primenjuje na postojeća postrojenja od 1. jula 2016. godine i odredbe člana 12. stav 1. ove uredbe koja se primenjuje na postojeća postrojenja od 1. januara 2016. godine.

UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

• Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)

• Rezervoari za jednokratnu upotrebu u kojima se skladište supstance koje oštećuju ozonski omotač i fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte mogu se uvoziti i/ili izvoziti, stavljati u promet i koristiti do 1. januara 2013. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011 i 15/2012)

• Odredba člana 12. stav 6. Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl. glasnik RS", br. 54/10 i 86/11), prestaje da se primenjuje danom stupanja na snagu ove uredbe, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2012)

• Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 6. tačka 1) ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu 1 - Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, od 1. januara do 20. januara 2013. godine i to za grla koja se otele u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2012. godine.

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2012)

• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.

UREDBA O USLOVIMA ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006, 3/2010 i 48/2010)

• Energetski subjekt za distribuciju prirodnog gasa dužan je da za sva postojeća mesta isporuke sa distributivnog sistema sa maksimalnom časovnom potrošnjom od najmanje 500 m3/čas, obezbedi automatsko prikupljanje i obradu podataka o protocima prirodnog gasa, sa intervalom prikupljanja 24 časa ili kraćim najkasnije do 1. januara 2013. godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012)

• Institut za primenu nauke u poljoprivredi dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 6. decembra 2012. godine, a konačni godišnji izveštaj dostavlja najkasnije do 15. januara 2013. godine.

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012)

• Naknada se plaća jednom godišnje za period od godinu dana, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja odobrenja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja, a u slučaju geoloških istraživanja odobrenih u prethodnim godinama do 31. januara 2013. godine.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine. 

Izvor: Redakcija, 2.1.2012.