Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ "JAT AIRWAYS" A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST CREDIT SUISSE BANK LONDON, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD I DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST DEUTSCHE BANK AG LONDON PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD RADI REALIZACIJE PROJEKTA JUŽNI TOK ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ PO ZADUŽENJU GALENIKE A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012)
 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ZAKON O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012 i 124/2012 - odluka US)
 • ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012 i 123/2012)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009, 5/2010, 29/2010, 43/2010, 46/2010, 50/2010, 51/2010, 64/2010, 67/2010, 73/2010, 74/2010, 75/2010, 79/2010, 84/2010, 87/2010, 89/2010, 97/2010, 100/2010, 1/2011, 4/2011, 12/2011, 32/2011, 33/2011, 34/2011, 39/2011, 44/2011, 63/2011, 80/2011, 89/2011, 93/2011, 98/2011, 2/2012, 13/2012, 18/2012, 55/2012, 93/2012, 98/2012, 100/2012, 107/2012, 113/2012, 120/2012 i 124/2012)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012, 98/2012 i 123/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012 i 123/2012)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012 i 123/2012)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNI NAFTNI GAS ("Sl. glasnik RS", br. 97/2010 i 123/2012)
 • UREDBA O KANCELARIJI ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 i 123/2012)
 • UREDBA O MERAMA PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE KORIŠĆENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOMBINOVANOM PROIZVODNJOM ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 124/2012)
 • UREDBA O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010, 91/2010 i 124/2012)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 i 123/2012)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 132-9694/2012 PREPORUKA U VEZI SA 14. JANUAROM, DANOM PROSLAVE SRPSKE NOVE GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list grada Beograda", br. 5/2002, 37/2004, 29/2005, 19/2007, 43/2007, 53/2008, 33/2009, 60/2009 i 65/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2007, 53/2008, 48/2009, 60/2009, 45/2010, 10/2011, 54/2011 i 65/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012)
Izvor: Paragraf Lex