Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2013. GODINE


PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012)

Kod sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu i 2013. godinu, kao i periodičnih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, pravna lica i preduzetnici mogu odlučiti da neto efekat obračunate ugovorene valutne klauzule sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine i 2013. godine, odnosno sa stanjem na dan sastavljanja periodičnih finansijskih izveštaja, po osnovu potraživanja i obaveza u dinarima sa valutnom klauzulom, klasifikovanih u Bilansu stanja kao dugoročnih, ne iskažu u rashodima, odnosno prihodima tekućeg perioda.

Kod sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu i 2013. godinu, kao i periodičnih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, pravna lica i preduzetnici mogu odlučiti da neto efekat obračunatih kursnih razlika sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine i 2013. godine, odnosno sa stanjem na dan sastavljanja periodičnih finansijskih izveštaja, po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti, klasifikovanih u Bilansu stanja kao dugoročnih, ne iskažu u rashodima, odnosno prihodima tekućeg perioda.

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA PO PRIGOVORU, OBRASCU I SADRŽAJU ZAPISNIKA I IZVEŠTAJA SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2013)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. decembra 2013. godine.

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 82/2006 i 61/2013)

Preduzetnici koji su započeli, odnosno započnu obavljanje samostalne delatnosti u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine i opredele se da isplaćuju ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje, o tome pisanim putem obaveštavaju nadležni poreski organ, najkasnije u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa članom 94. stav 1. Zakona.

PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE, IZGLEDU I SADRŽINI OZNAKE I VRSTI OPREME GEOLOŠKIH I RUDARSKIH INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2013)

Zamena službenih legitimacija izvršiće se najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)

Ovim pravilnikom propisuju se:

1) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima (u daljem tekstu: porez po odbitku), kao i način plaćanja poreza po odbitku na jedinstveni uplatni račun, koja se podnosi na Obrascu PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine i za koje su podnete propisane poreske prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda, koja se podnosi na Obrascu PP-PD S - Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

- Pojedinačna poreska prijava podnosi se i za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine za koje nisu podnete propisane poreske prijave.

- Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine podnosi se za poreze po odbitku za koje je podneta poreska prijava u skladu sa propisima u sledećim slučajevima, i to:

1) kada poreski obveznik najkasnije do isteka roka zastarelosti ustanovi da poreske prijave koje je podneo sadrže grešku ili propust, u kom slučaju predstavlja izmenjenu poresku prijavu u skladu sa članom 40. ZPPPA;

2) kada Poreska uprava nakon izvršene kontrole rešenjem naloži izmenu podnete poreske prijave, u kom slučaju se ne smatra izmenjenom poreskom prijavom u skladu sa članom 40. ZPPPA;

3) kada se podneta poreska prijava menja na osnovu pravnosnažne sudske odluke, u kom slučaju se ne smatra izmenjenom poreskom prijavom u skladu sa članom 40. ZPPPA.

- Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, sadrži zbirne podatke za sve primaoce prihoda o obračunatom porezu po odbitku po uplatnim računima javnih prihoda i šiframa opština na koje se prema propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka poreske obaveze usmeravaju sredstva po tim osnovama.

Uplata poreza po odbitku iskazanih u Poreskoj prijavi o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, vrši se na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda, a ne na jedinstven uplatni račun za poreze po odbitku.

Zbirna i pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku koji dospeva za plaćanje zaključno sa 31. decembrom 2013. godine podnose se u skladu sa članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka i 93/12).

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011 i 92/2013)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 31. decembra 2013. godine.

Izvor: Redakcija, 1.12.2013.