Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2013. GODINE


ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2011 i 6/2013)

Banka može deo iznosa potrebne rezerve za procenjene gubitke po bilansnoj aktivi i vanbilansnim stavkama banke tretirati kao odbitnu stavku od kapitala, umesto kao odbitnu stavku od osnovnog kapitala kako je propisano tačkom 12. ove odluke, i to:

1) do 31. decembra 2011. godine - 100% tog iznosa;

2) do 31. decembra 2012. godine - 75% tog iznosa;

3) do 31. decembra 2013. godine - 50% tog iznosa.

ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I NAČINU OBRAČUNAVANJA MATEMATIČKE REZERVE I REZERVE ZA UČEŠĆE U DOBITI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010, 93/2011 i 87/2012)

Odredbe tačke 12. stav 2, tačke 13 i tačke 18. ove odluke mogu se primenjivati na obračun matematičke rezerve od dana stupanja na snagu te odluke, a obavezno se primenjuju na ovaj obračun od 31. decembra 2013. godine.

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara do 31. decembra 2013. godine.

ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013 i 92/2013)

Ova odluka objavljuje se u "Sl. glasniku RS" i stupa na snagu 1. decembra 2013. godine.

Izvor: Redakcija, 1.12.2013.