Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2013. GODINE


ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010)

Agencija za privatizaciju je dužna da u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Agencije dva puta godišnje, zaključno sa 30. junom odnosno 31. decembrom tekuće godine za tu godinu informiše građane o vrednosti imovine Fonda, strukturi imovine Fonda i ostalim podacima od značaja za formiranje cene akcija.

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)

Agencijaza privredne registre se finansira u skladu sa finansijskim planom koji za svaku poslovnu godinu donosi upravni odbor najkasnije do 15. decembra tekuće za narednu godinu.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn. i 47/2013)

Radi sastavljanja konačnog obračuna akcize, obveznik vrši popis zaliha proizvoda na dan 31. decembra godine za koju se vrši konačan obračun.

Popis zaliha proizvoda vrši se posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda.

Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.

Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 - ispr.)

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

15. decembar - Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

2) Kalendar budžeta lokalne vlasti:

20. decembar - skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti;

25. decembar - lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru odluku o budžetu lokalne vlasti.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012)

Energetski bilans donosi Vlada na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 119/2012)

Godišnji program rada Fonda sadrži namenu, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita i izdavanje garancija, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda i donosi se do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 93/2012 - dr. zakon)

Priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju važeće rešenje o davanju dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje igara na sreću izdato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 85/05 - dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa priređivanjem u skladu sa odredbama tog zakona, do isteka roka važenja dozvole, odnosno odobrenja, s tim što su dužni da se usklade sa odredbama čl. 71. i 86. ovog zakona, najkasnije do 31. decembra 2011. godine, a sa odredbama člana 64. ovog zakona najkasnije do 31. decembra 2013. godine.

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009 i 31/2011)

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos investicionog fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012)

Za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač javno preduzeće, donose godišnji program poslovanja (u daljem tekstu: program) i dostavljaju ga osnivaču radi davanja saglasnosti, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012)

Narodna banka Srbije, najkasnije do 15. decembra tekuće godine, dostavlja Narodnoj skupštini, radi informisanja, program monetarne politike za narednu godinu.

ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011 i 119/2012)

Organizacija za osiguranje koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, dužna je da do 31. decembra 2013. godine izvrši odgovarajuće promene u svom statusu i poslovanju u skladu sa članom 14. ovog zakona.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US i 47/2013)

Obveznicima poreza na imovinu (koji vode i koji ne vode poslovne knjige), kojima je do početka primene ovog zakona nastala poreska obaveza a za koju nisu podneli poresku prijavu, zbog čega im porez nije utvrđen, obavezu poreza na imovinu do 31. decembra 2013. godine, utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave rešenjem, primenom propisa koji su bili na snazi u godini za koju se porez na imovinu utvrđuje.

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

Akademija je dužna da jednom godišnje, najkasnije do 1. decembra, dostavi sudovima i javnim tužilaštvima okvirni godišnji program dobrovoljne obuke za narednu kalendarsku godinu.

Prijave za programe iz stava 1. ovog člana, sudije i tužioci dostavljaju Akademiji do 31. decembra tekuće godine, za narednu kalendarsku godinu.

ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 62/2013)

Član 2

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom nominalnom iznosu do 4.908.021.845 dinara.

Ukupan iznos obaveza koji je utvrđen u stavu 1. ovog člana predstavlja osnovni dug bez kamate i konačnu obavezu Republike Srbije po ovom zakonu.

Obaveze zdravstvenih ustanova iz člana 1. ovog zakona prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala, Republika Srbija će izvršavati prema veledrogerijama u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog zakona u 12 kvartalnih uzastopnih rata, prema sledećoj dinamici:

- u 2013. godini na dan 31. decembar u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 111/09 i 99/11 - dr. zakon), osim odredaba člana 37, člana 38. stav 15, člana 40. stav 3. i člana 45. tog zakona koje prestaju da važe 31. decembra 2013. godine, odredaba člana 2. stav 5, čl. 15, 26, 30. i 31. tog zakona koje prestaju da važe 30. decembra 2014. godine i odredbe člana 2. stav 6. tog zakona koja prestaje da važi 30. decembra 2015. godine.

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012)

Na Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno korisnika sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem ne primenjuju se odredbe člana 4. stav 2. ovog zakona do 1. januara 2015. godine.

Za subjekte javnog sektora iz stava 1. ovog člana uvodi se postepeno skraćivanje roka za izmirenje novčanih obaveza u ugovornom odnosu sa privrednim subjektima, a u slučaju kada su subjekti javnog sektora dužnici.

Rokovi koji će se primenjivati na subjekte iz stava 1. ovog člana do potpune primene odredbe člana 4. stav 2. ovog zakona su:

1) od 31. marta 2013. godine do 31. decembra 2013. godine - rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 150 dana;

ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013)

Sudovi i javna tužilaštva koja su osnovana ovim zakonom preuzimaju potrebna sredstva za rad, opremu, arhivu i zaposlene iz sudova i javnih tužilaštava koja su osnovana Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", broj 116/08).

Ministar nadležan za pravosuđe obrazovaće komisiju koja će do dana početka primene ovog zakona izvršiti raspodelu sredstava za rad, opreme i arhive iz stava 1. ovog člana.

Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca obrazovaće komisije koje će doneti rešenja o raspoređivanju zaposlenih iz sudova i javnih tužilaštava iz stava 1. ovog člana, u skladu sa privremenim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, koji će doneti ministar nadležan za pravosuđe do 1. decembra 2013. godine.

Član 12

Osnivanje sudova i javnih tužilaštava nadležnih za teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost uređuje se posebnim zakonom.

Posebni zakon iz člana 12. ovog zakona doneće se do 31. decembra 2013. godine.

ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012)

Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2013. godine.

Izvor: Redakcija, 1.12.2013.