Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2013. GODINE


ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU BROJ 424-6502/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 94/2012)

• Cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona, datumi dospeća kupona su 28. mart i 28. septembar. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan. Prva isplata kamate, za period od i uključujući 28. septembar 2012. godine, će biti izvršena 28. marta 2013. godine.

ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU BROJ 424-7302/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 71/2011)

• Cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona, datumi dospeća kupona su 28. mart i 28. septembar, počevši od 28. marta 2012. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011 i 87/2012)

• Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe od 1) do 7) ove odluke tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

- izveštaj za treće tromesečje, sa stanjem na dan 30. septembra tekuće godine - najkasnije 20. oktobra tekuće godine;

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 46/2011 - ispr.)

• Najviše matično društvo dužno je da sve izveštaje iz ove odluke, sastavljene na konsolidovanom nivou za bankarsku grupu (u daljem tekstu: konsolidovani izveštaji), dostavlja sa stanjem na dan 30. juna - najkasnije 30. septembra tekuće godine.

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 30. septembra 2013. godine.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)

• Banka je dužna da podatke, odnosno informacije propisane ovom odlukom objavljuje najmanje jednom godišnje - sa stanjem na dan 31. decembra, i to najkasnije 31. maja naredne godine.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka je dužna da kvantitativne podatke, odnosno informacije iz ove odluke koji se odnose na kapital, adekvatnost kapitala, IRB pristup (ako ga banka primenjuje) i tehnike za ublažavanje kreditnog rizika objavljuje i sa stanjem na dan 30. juna tekuće godine, i to najkasnije 30. septembra tekuće godine.

ODLUKA O OSNOVNIM KRITERIJUMIMA BONUS-MALUS SISTEMA, PODACIMA ZA PRIMENU TOG SISTEMA I NAJVIŠEM BONUSU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 i 60/2011)

• Prethodni period iz tačke 2. stav 1. ove odluke je sledeći period:

- za ugovore o osiguranju zaključene od 1. novembra tekuće godine do 31. januara naredne godine - period od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine.

• Društvo je dužno da podatke iz stava 1. odredba pod 1) ove tačke, kao i podatke iz stava 3. te tačke, dostavi Udruženju u sledećim rokovima:

- do 20. oktobra tekuće godine - podatke za period od 1. jula do 30. septembra tekuće godine. 

Izvor: Redakcija, 1.9.2013.