Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


• Ministarstvo finansija i privrede: PRENOS SREDSTAVA IZ BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE RADI FINANSIRANJA REDOVNOG RADA POLITIČKIH SUBJEKATA U SLUČAJU KADA DEO ODBORNIKA NAPUSTI JEDNU POLITIČKU STRANKU I PREĐU U DRUGU POLITIČKU STRANKU - Zakon o finansiranju političkih aktivnosti: čl. 16 i 17
• Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: MOGUĆNOST PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM NA ODREĐENO VREME PRE ISTEKA ROKA NAVEDENOG U UGOVORU O RADU - Zakon o radu: član 37

Izvor: