Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STEČAJU: USTAVNOSUDSKOM ODLUKOM PO KOJOJ SU SVE ODREDBE ZAKONA KOJE REGULIŠU POKRETANJE STEČAJA ZBOG BLOKADE RAČUNA – NEUSTAVNE, UKINUTO AUTOMATSKO GAŠENJE FIRMI


PREDUZEĆA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI DUŽE OD GODINU DANA NE MORAJU VIŠE DA STRAHUJU DA ĆE "NESTATI" KROZ AUTOMATSKI STEČAJ. OVO PROIZILAZI IZ ODLUKE USTAVNOG SUDA, PO KOJOJ SU SVE ODREDBE ZAKONA KOJE REGULIŠU POKRETANJE STEČAJA ZBOG BLOKADE RAČUNA - NEUSTAVNE.

PREDUZEĆA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI DUŽE OD GODINU DANA NE MORAJU VIŠE DA STRAHUJU DA ĆE "NESTATI" KROZ AUTOMATSKI STEČAJ, PIŠU VEČERNJE NOVOSTI.

TAKO JE I NARODNA BANKA SRBIJE OBUSTAVILA DALJE OBAVEŠTAVANJE PRIVREDNIH SUDOVA O BLOKIRANIM RAČUNIMA FIRMI, PIŠU NOVOSTI.

Ustavni sud je na sednici održanoj 12. jula 2012. godine doneo odluku kojom je utvrdio da odredba člana 13. stav 3. u delu koji glasi: "Ako po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva se uplaćuju u budžet Republike Srbije", kao i odredbe čl. 150. do 154. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) nisu u saglasnosti sa Ustavom. Tom odlukom odbačen je zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata, odnosno radnji preduzetih na osnovu navedenih osporenih odredaba Zakona o stečaju.

Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 71 od 25. jula 2012. godine, od kada prestaju da važe i odredbe čl. 150. do 154. Zakona o stečaju. Imajući u vidu navedenu odluku Ustavnog suda, Narodna banka Srbije, kao organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate, nije više u obavezi da svim sudovima nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka dostavlja obaveštenja o pravnim licima s njihove teritorije koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011 - dr. zakon)

 

Posebni slučajevi u kojima se stečajni postupak obustavlja ili zaključuje bez odlaganja

Član 13

Ako se utvrdi da stečajni dužnik ima samo jednog poverioca, otvoreni stečajni postupak se obustavlja bez odlaganja.

Ako se utvrdi da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka ili da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, stečajni postupak se zaključuje bez odlaganja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana stečajni sudija će rešenjem o zaključenju stečajnog postupka naložiti stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove. Ako po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva se uplaćuju u budžet Republike Srbije.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana stečajni postupak se ne zaključuje ako poverilac ili stečajni dužnik podnesu zahtev za sprovođenje postupka i ako po nalogu stečajnog sudije podnosilac zahteva položi sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka.

 

 

 

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011 - dr. zakon)

 

X POSEBNI POSTUPAK U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Obaveštenje i pokretanje prethodnog stečajnog postupka

Član 150

Organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate u obavezi je da jednom mesečno i to poslednjeg dana u mesecu sa presekom stanja na taj dan, svim sudovima nadležnim za sprovođenje stečajnog postupka, dostavi obaveštenje o pravnim licima sa njihove teritorije koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana.

Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na pravna lica koja su u postupku restrukturiranja u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak privatizacije.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana organizacija koja sprovodi postupak prinudne naplate objavljuje u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na svojoj internet strani.

Po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, stečajni sudija po službenoj dužnosti donosi rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka u kome se utvrđuje i postojanje pravnog interesa poverilaca za sprovođenje stečajnog postupka.

Rok za uplatu predujma

Član 151

Stečajni sudija će rešenjem o pokretanju prethodnog postupka odrediti visinu predujma iz člana 59. stav 1. ovog zakona i rok od 60 dana od dana objavljivanja rešenja u kome poverioci ili stečajni dužnik mogu tražiti sprovođenje stečajnog postupka i položiti predujam.

Rešenje iz člana 150. stav 4. ovog zakona objavljuje se na oglasnoj tabli suda i protiv njega nije dozvoljena žalba.

Rasprava o otvaranju stečajnog postupka

Član 152

Ako u roku iz člana 151. stav 1. ovog zakona bude uplaćen predujam, stečajni sudija bez odlaganja zakazuje ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za otvaranje stečajnog postupka.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, na dalji tok postupka primenjuju se odredbe ovog zakona o otvaranju i sprovođenju stečajnog postupka.

Ako predujam ne bude uplaćen u roku iz člana 151. stav 1. ovog zakona smatraće se da ne postoji pravni interes poverilaca i stečajnog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka.

Rešenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka

Član 153

U slučaju iz člana 152. stav 3. ovog zakona stečajni sudija donosi rešenje kojim:

1) otvara stečajni postupak nad dužnikom;

2) utvrđuje ispunjenost stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja;

3) utvrđuje da ne postoji interes poverilaca i stečajnog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka;

4) zaključuje stečajni postupak.

Rešenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i dostavlja registru privrednih subjekata.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana žalbu mogu izjaviti stečajni dužnik i poverioci u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja na oglasnoj tabli suda.

Postupanje sa imovinom stečajnog dužnika

Član 154

Rešenje iz člana 153. stav 1. ovog zakona po pravnosnažnosti se dostavlja nadležnom organu koji vodi registar privrednih subjekata, odnosno drugi odgovarajući registar i predstavlja osnov za brisanje iz tog registra.

Imovina stečajnog dužnika prelazi u svojinu Republike Srbije, čime se ne dira u ranije stečena prava obezbeđenja i prioritetnog namirenja poverilaca na predmetnoj imovini. Republika Srbija ne odgovara za obaveze stečajnog dužnika.

Republika Srbija može stupiti umesto stečajnog dužnika u parnicu koja se vodi po njegovoj tužbi za naplatu potraživanja ili predaju stvari.

Imovinom iz stava 2. ovog člana upravlja se i raspolaže u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje sredstvima u svojini Republike Srbije.

U slučaju da zainteresovano lice podnese predlog iz člana 149. stav 1. ovog zakona u pogledu imovine dužnika nad kojim je postupak stečaja zaključen u skladu sa članom 153. ovog zakona, stečajni sudija će takav predlog odbaciti usled nepostojanja pravnog interesa.

 

Ova odluka svakako će obradovati one koji su trenutno u blokadi. Odluka je stupila na snagu 25. jula, objavom u "Službenom glasiniku", tako da ne važi za preduzeća koja su status blokade ispunila pre ovog datuma. A takvih nije malo.

Odredbe o automatskom stečaju primenjuju se već tri godine, od 2010. Prvo su na ovaj način gašena preduzeća čiji su računi u blokadi više od tri godine. Potom, u 2011. godini, uslovi su pooštreni, pa su u automatski stečaj išli oni sa dvogodišnjom blokadom, da bi u ovoj godini uslov bio 12 meseci blokiranih računa.

Postupak je bio sledeći: NBS, po zakonu, svakog meseca šalje spisak blokiranih firmi nadležnim privrednim sudovima po gradovima u Srbiji, koji, potom, pokreću predstečajne postupke. Ako se niko od poverilaca ne javi u roku od 60 dana i ne pokrene redovan stečaj, preduzeće ide u takozvani automatski stečaj, gde sva unovčena imovina, posle namirenja troškova, ide državi Srbiji.

Do sada je, na ovaj način, automatski ugašeno oko 16.500 preduzeća. Za prve dve godine primene zakona uslov za ovakav stečaj steklo je 24.465 firmi. U istom periodu iz registra privrednih društava izbrisano je njih 15.607. Situacija u 2012. godini nimalo nije bolja: račune blokirane godinu dana u kontinuitetu ima tačno 11.231 firma. Iz registra je izbrisano još blizu 900 preduzeća.

Izvor: Novosti, Press sluzba NBS